Domy se nestaví od toho, abychom v nich primárně topili, ale teplo v nich přesto potřebujeme. Z fyzikálních zákonů vyplývá, že teplo přesto uniká ven a my můžeme neustále topit nebo úniky tepla zpomalit a topit méně. A proto je třeba nejdříve zjistit, kudy a kolik tepla uniká.

Je zřejmé, že obvodovým pláštěm uniká teplo nejvíce, současně je ale jasné, že sebelepší izolace stěn nám nesníží účet za teplo na polovinu. Konkrétně tedy stěny, strop, podlaha, okna a dveře a jejich spojení, které může vytvářet náročné tepelné mosty (tepelný most je místo, kde je izolační schopnost konstrukce oslabena). Další úniky tepla z budovy jsou zapříčiněny větráním.

Tepelné mosty

Ve většině budov ať již při návrhu nebo výstavbě je jako jedna z nejdůležitějších položek právě řešení tepelných mostů v budově. K největším ztrátám dochází většinou na rozhraní prosklených částí domu (oken) a konstrukcí neprůsvitných (především obvodových stěn), ale i obecně existuje řada míst, kde bychom tepelné úniky nečekali.

Typy tepelných mostů

a)     systémové – pravidelně se opakují (např. krokve a tepelná izolace)

b)     nahodilé – buď lineární (liniové – např. nesprávné napojení konstrukce podlahy

a stěny) nebo bodové (např. ukotvení tepelné izolace)

c)     tepelné vazby – na rozmezí 2 a více konstrukcí – most v důsledku odlišných vlastností (např. napojení strop a obvodová stěna)

Termovizní měření

Termovizní snímek domu ukazuje tepelné mosty nad okny

Slouží k detailnímu zjištění úniku tepla v budově – konkrétně pro kontrolu kvality stavebních prací a odhalení vad stavebních konstrukcí a prvků.

Pokud uvažujete o zateplení objektu případně výměně oken, je výhodné si nejdříve zjistit stávající stav. Následně může dojít k úpravám na míru a následnému zhodnocení efektivnosti daných opatření.

Cena se pohybuje okolo 2 500 Kč pro rodinné domy a do 5 000 Kč pro bytové domy, což je minimální náklad na podstatné stavební úpravy.

Blower Door test

Je to test, který slouží k ověření vzduchotěsnosti budovy. Výsledkem je hodnota vyměněného vzduchu za hodinu při tlaku 50 Pa a hodnota musí být menší než 0,6 h-1 = to znamená, že při tlakovém rozdílu 50 Pa mezi interiérem budovy a vnějším prostředím by se přes netěsnosti nemělo za hodinu vyměnit více než 60 % celého objemu vzduchu v objektu.

Wincon test

Slouží pro základní kontrolu na základě jednoduchých měření rozdílů tlaků ve stavební konstrukci a mimo ni.  Jedná se o zjednodušenou metodu měření neprůvzdušnosti stavební konstrukce. Ideální je provést kontrolu ještě před obložením vnitřních stěn.