Program Zelená úsporám je dotačním programem zaměřeným na energetické úspory budov. V současné době běží již třetí varianta tohoto programu.

Zu09.jpg

Ikona-ne.jpg Zelená úsporám (2009 - 2012)

Zelená úsporám byl rozsáhlý program Ministerstva životního prostředí, který spravoval Státní fond životního prostředí. Předmětem dotací byla opatření zaměřená na energetické úspory budov. Finanční zdroje programu pocházely z prostředků získaných z prodejem emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů. Tento program byl již ukončen.

Program poskytoval nevratné dotace na zavedení vytápění na bázi obnovitelných zdrojů energie a na opatření k energetickým úsporám rekonstrukci nebo stavbě rodinných nebo bytových domů. Dotace jsou konkrétně poskytovány na zateplení domů, výměnu oken, pořízení rekuperace tepla, výměnu neekologického zdroje vytápění či teplé vody za ekologický (kotle na biomasu, solární kolektory, tepelná čerpadla a pořízení nového pasivního domu.

Dotace měly být čerpány od 22. dubna 2009 až do 31. prosince 2012. O dotaci bylo možné možné žádat před realizací opatření i po ní, podporu však nemohly získat projekty dokončené před vyhlášením programu. Podporu nemohla získat ani opatření realizovaná na objektech rekreačních a průmyslových. Příjem žádostí o podporu byl nakonec zastaven 29. října 2010.

Nzu2013.png

Ikona-ne.jpg Nová zelená úsporám 2013

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. Žádosti o dotace byly přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev. Žádosti bylo možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, která proběhla po 1. 1. 2013. Oprávněnými žadateli byli stavebníci rodinných domů. Příjem žádostí byl již ukončen.

Ikona-ano.jpg Nová zelená úsporám 2014-2020

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

V programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací).

Program je rozdělen na podprogramy:

  • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy ( Ikona-ano.jpg podprogram je aktivní)
  • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy ( Ikona-ano.jpg podprogram je aktivní)

V každém podprogramu jsou definovány oblasti podpory, které vymezují jednotlivé možnosti dotací.

Program je v současné době aktivní.

Reference a zdroje