Radon (222Rn) je přírodní radionuklid, který vzniká rozpadem uranu (238U). Jedná se o prakticky všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Z chemicko-fyzikálního hlediska se jedná o sekundární radionuklid jež je sedmým stupněm tzv. uran-radiové rozpadové řady (238U => 206Pb), která má celkem 15 stupňů a na jejímž konci se nachází stabilní (dále se nerozpadající) prvek – olovo. Rozpad jednotlivých izotopů je provázen buďto vyzářením částice α(jádra hélia – He), částice β (elektron) nebo doplňujícího záření γ Toto vyzáření částice, resp. energie, označujeme zas „radioaktivní “ záření. Po vstupu radonu do dýchacího ústrojí vdechnutím dochází při jeho rozpadu na další izotopy k ozáření organismu a zvýšení rizika zhoubného onemocnění, které se s koncentrací a délkou expozice radonu zvyšuje.

ČR patří k zemím s vysokou mírou ohrožení obyvatelstva sekundárními přírodními radionuklidy, které jsou zdrojem vnitřního ozáření, ke kterému dochází po jejich vdechnutí či požití. Mezi těmito radionuklidy zaujímá radon (222Rn) dominantní postavení, a proto je mu věnována mimořádná pozornost, a to jak na úrovni měření, tak na úrovni regulace i osvěty.

Mezi příčiny vysokého radonového rizika v ČR patří relativně vysoká koncentrace odpovídajících přírodních radionuklidů v geologickém podloží (uran, radium), vlastní charakter tohoto podloží (zlomy a propustnost hornin) špatná izolace budov a jejich špatné odvětrání.

Do budovy může radon vniknout třemi způsoby:

 • podložím (viz výše)
 • ze stavebních materiálů
 • z do­dávané vody

Kompetence v oblasti protiradonové ochrany:

 • Vláda ČR schválila 31.5.1999 Radonový program, který je zaměřen na preventivní opatření pro regulaci a kontrolu možných zdrojů radonu vč. radonové osvěty a podporu protiradonových opatření.
 • Kompetentním nejvyšším orgánem státní správy pro oblast radonové prevence a ochrany je Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Ten je autorizován pro vydávání prováděcích předpisů k A.z. týkajících se radiační ochrany a koordinuje Státní program vyhledávání budov s vyšším výskytem Rn jež je součástí Radonového programu.

SÚJB zřizuje svojí rozpočtovou organizaci: Státní ústav radiační ochrany (SÚRO). Ten je zodpovědný za praktické provádění přiměřené radiační ochrany, odbornou, metodickou a osvětovou činnost a účastní se Státního programu vyhledávání budov s vyšším výskytem Rn.

 • Česká geologická služba se zabývá vědecko-výzkumnou prací v oblasti geochemie životního prostředí a tedy i problematikou radonu. ČGS zpracovává mapy radonového rizika.
 • Proble­matice ochrany staveb proti radonu se věnuje i Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor stavebního řádu. Ten publikuje na internetu komplexní návod na stavební úpravy související s protiradonovou ochranou.
 • Krajské úřady se spolu se SÚRO podílí na realizaci Státního programu vyhledávání budov s vyšším výskytem Rn.


V rámci Státního programu vyhledávání budov s vyšším výskytem Rn probíhá měření pomocí „tzv.“ stopových detektorů, které se umísťují do vybraných místností objektu. Tato měření organizují zdarma krajské úřady v rizikových oblastech za koordinace SÚJB a spolupráce SÚRO. Měření trvá jeden rok a týká se pouze vlastníků a uživatelů bytů a bytových nebo rodinných domů, které jsou užívány k trvalému bydlení a k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení do 28. 2. 1991.

In­formaci lze získat zpravidla na odboru regionálního rozvoje příslušného krajského úřadu.

Tip.png Problematice radonu se věnuje naše publikace Kupujeme rekreační objekt

Kompetentní instituce:

Související zákony a předpisy:

 • Zákon 18/1997Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
 • Vyhláška SÚJB 462/2005Sb., o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření ...
 • Vyhláška 307/2002 SÚJB 307/2002Sb., o radiační ochraně
 • Vyhláška MF 461/2005Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ...