Plynový sporák odebírá vzduch z místnosti a tamtéž odvádí spaliny. Provoz sporáku v malé nevětrané místnosti by mohl být zdraví nebezpečný. Platí technická pravidla, která přesně stanoví požadavky na objem prostoru a větrání. Sporák nesmí sloužit k topení a musí být vždy správně seřízen, což lze poznat podle vzhledu plamene a čistého hoření bez viditelných splodin. Hoření sporáku v místnosti s nedostatkem kyslíku má za následek spaliny s vyšším obsahem nebezpečného oxidu uhelnatého a oxidů dusíku.

Plynový sporák je spotřebič plynu zařazený do kategorie „A“. Takto jsou označovány spotřebiče, které odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny a spaliny jsou odváděny do téže místnosti. Ve stejné kategorii jsou také přenosná plynová topidla . Sporáky jsou napojeny na rozvod zemního plynu. Mohou také spalovat propan-butan či propan, jehož zdrojem může být tlaková nádoba nebo tlaková nádrž. Sporáky slouží k vaření a pečení, mohou být vybaveny také plynovou troubou či v kombinovaném provedení mají troubu elektrickou. Plynové sporáky nejsou určeny a nesmí být používány k vytápění prostor. U plynových sporáků má zvláštní význam varování před nedostatečným přívodem vzduchu ke spotřebiči, který má za následek méně účinné spalování a zvýšení obsahu oxidu uhelnatého (CO) a oxidů dusíku (NOx) ve vzduchu.

Podle změny technických pravidel TPG 704 01 z roku 2013 musí být sporáky umístěny v přímo větratelné místnosti. Nesmí být umístěny v koupelnách, sprchových koutech, na WC, v místnostech pro skladování potravin, v místnostech určených pro spaní a v bytových jednotkách nebo stavbách pro individuální rekreaci s jednou obytnou místností (neplatí pro spotřebiče ve stávajících budovách).

Místnost, kde je instalován spotřebič musí mít minimální stanovený objem vzduchu. Pro provoz spotřebičů musí být zajištěn požadovaný průtok vzduchu z venkovního prostoru. Nejmenší požadovaný objem vzduchu a průtok vzduchu z venkovního prostoru pro jednotlivé spotřebiče uvádí TPG 704 01:

Typ spotřebiče Min. objem místnosti Min. průtok vzduchu
Plynový sporák s plynovou troubou 20 m3 20 m3/h
Plynový sporák s elektrickou troubou 20 m3 15 m3/h
Vestavná jednotka s oddělenou plynovou vařidlovou deskou a plynovou troubou 20 m3 20 m3/h
Vestavná jednotka s oddělenou plynovou vařidlovou deskou a elektrickou troubou 20 m3 15 m3/h
Samostatná plynová vařidlová deska 20 m3 15 m3/h
samostatná plynová trouba, vařič, gril a podobně 20 m3 10 m3/h

Spotřebiče o součtovém příkonu vařidlových hořáků větším než 15 kW musí být opatřeny pojistkami plamene.

Z podmínky minimálního objemu vzduchu lze slevit za předpokladu, že v místnosti je pouze jeden plynový spotřebič, místnost je propojená se sousední místností neuzavíratelným otvorem o šířce nejméně 0,6 m a výšce nejméně 1,9 m nebo jsou trvale odstraněny dveře včetně závěsných mechanismů, objem místnosti musí být nejméně 10 m3 a celkový objem propojených místností se musí rovnat min. 1,3 násobku požadovaného objemu dle citovaného předpisu. Alespoň jedna ze dvou propojených místností musí být trvale větratelná.

Jak vyplývá z těchto požadavků, místnost se spotřebičem typu A má mít za hodinu minimálně jednonásobnou výměnu vzduchu z nejmenšího požadovaného objemu místnosti pro spotřebič, a to i při zavřených oknech a dveřích. Do této místnosti je třeba přivádět množství vzduchu potřebné pro spalování Vs, které lze vypočítat takto:

Vs = 1,1 . λ . B . HU [m3 . h -1]

kde Vs je množství vzduchu pro spalování [m3 . h -1];

λ je součinitel přebytku vzduchu pro spalování [-];

B je příkon plynu ke spotřebiči [Nm3 . h-1];

HU je výhřevnost plynu [kWh / Nm3];

1,1 je konstanta pro zemní plyn [m3 . kW h -1] .

Pokud není hodnota  λ daného spotřebiče známa, volí se  λ = 1,8.

Pro správné spalování plynu sporákem je zapotřebí udržovat tento spotřebič v souladu s pokyny výrobce a provádět pravidelnou revizi. Pokud sporák správně hoří, zůstávají jednotlivé plamínky i celý plamen ostře ohraničené a hoří klidně a netrhavě. Plameny mají modrozelená jádra a modrofialové okraje. Plyn musí shořet bez zápachu a oheň nesmí zanechávat saze. Pokud tomu tak není, barva plamenů je oranžová a plameny kouří, dochází k nedokonalému hoření. Plamen má menší teplotu a produkuje nečistoty a větší množství toxických spalin. Nejčastější příčinou je nečistota v tryskách, jejich špatné seřízení nebo špatné sestavení hořáků. V případě této závady je třeba řídit se návodem k zařízení. Zásahy do trysek musí provádět výhradně odborník.

Každá kuchyně a zejména ta s plynovým sporákem by měla být vybavena odsavačem par (digestoří). U plynového sporáku či varné desky by měla být umístěna minimálně 70 – 75 cm nad hořáky.

Aby používání plynového sporáku neovlivňovalo negativně vnitřní prostředí bytu, je tedy zejména zapotřebí umístit jej do dobře větrané a dostatečně prostorné místnosti, mít spotřebič správně seřízený a používat jej výhradně pro vaření a pečení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místnostem v bytech s plastovými okny bez spár ve stavebních otvorech. Jedná se často o starší panelové domy, kde jsou navíc kuchyně tak malé, že by v dnešní době již nevyhověly přísným technickým předpisům. Úspory plynu při vaření jsou předmětem samostatného článku.

Zajímavé zdroje