Plynová topidla jsou přímotopné zdroje tepla využívající plynná paliva. Jedná se buď o zemní plyn, propan-butan (LPG), případně propan. Plynová topidla jsou používána jako hlavní zdroj vytápění tam, kde se nevyplatí nebo není možné budovat topnou soustavu s centrálním zdrojem. Dále mohou sloužit jako vedlejší zdroj vytápění na stavbách, v technických provozech, v dočasných a provizorních přístřešcích, známe je z vytápění předzahrádek restaurací a podobně. Topidla jsou napájena buď z plynového rozvodu, nebo z tlakových lahví. Podle funkce je možné topidla rozdělit na stacionární a mobilní. Typickým příkladem stacionárního topidla jsou nástěnná topidla WAW (vafky, vawky) pojmenovaná podle původní značky a prodávaná různými výrobci. Mobilní (přenosná) topidla jsou zastoupen plynovými kamny či teplomety pro dobře větrané prostory.

Plynová kamna WAW jsou napojena na bytový rozvod plynu, vyrábějí se v různých výkonových provedeních (typicky 3 – 8 kW). Výkon topidla musí být volen podle tepelné ztráty. Jde o to, jak jsou konstrukce prostoru ochlazovány okolním prostředím. Výrobci obvykle udávají jako parametr objem vytápěné místnosti, kdy 1 kW výkonu odpovídá cca 15 – 20 m3. Tento vztah je však jen orientační.

Existují dva typy řešení nasávání vzduchu a odtahu spalin: „Podokenní“ typ je opatřen souosým potrubím, které je vyústěno na fasádu domu. Tam současně nasává vzduch pro spalování a současně odvádí horké spaliny. Druhý typ má odtah spalin do komína.

Právě odvod spalin na plášť budov je největším úskalím nástěnných topidel. Podmínky jeho provedení stanovují technická pravidla TPG 941 02, která se odvolávají na technickou normu ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Podle těchto pravidel a zákona o ochraně ovzduší lze odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší lze navrhnout a provést jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov nebo u průmyslových staveb při dodržení emisních limitů stanovených legislativou. Tento technický předpis stanovuje mírnější podmínky pro spotřebiče do 7 kW právě kvůli typickým a tolik rozšířeným WAW topidlům. Musí zde být dodržena rozteč mezi jednotlivými vyústěními (2 m ve vodorovném směru a 2,5 m ve svislém směru) a další pravidla.

V současné době je vytápění plynovými nástěnnými přímotopy považováno spíše za provizorní řešení tam, kde nelze volit modernější řešení. Výhodou přímotopů je nezávislost na komínu, snadná instalace a nízká cena. To, že přímotopy nepotřebují topnou soustavu, snižuje náklady a eliminuje riziko jejího zamrznutí. Navíc tím pádem není zapotřebí oběhové elektrické čerpadlo, které spotřebovává proud. Ovšem slabinou přímotopů je zejména primitivní regulace (pouze jednoduchý termostat pro každé topidlo zvlášť), nižší efektivita, nutnost provádění revizí každého tělesa, hlučnost, vyšší riziko úniku plynu či požáru ve srovnání s jedním centrálním zdrojem a zejména, což je pro zdravé bydlení klíčové, riziko zpětného nasávání spalin okny.

Odtah na fasádu jednak poškozuje zdivo a jednak mohou spaliny pronikat zejména starými a neizolovanými okny do místností. To závisí kromě kvality oken také na odvětrávání fasády, světové straně, převažujícímu směru větru atd. Bohužel se tomuto jevu nelze vyhnout a kromě jedovatého CO se do vnitřního prostředí mohou dostávat také oxidy dusíku (NOx). Již při vdechování nízkých koncentrací se objevuje podráždění oči a sliznic horních cest dýchacích. Při dlouhodobé expozici hrozí chronické dýchací obtíže i celkové příznaky (nevolnost, únava, křeče). Staré typy topidel navíc nasávaly vzduch z místnosti a ve špatně větraných prostorách pak dochází i ke snižování koncentrace kyslíku a větší produkci CO při hoření. Každá místnost vybavená WAW topidlem by měla být osazena hlásičem CO , topidla musí být pravidelně revidována a neměla by být používána tam, kde nejsou instalována moderní těsná okna.

Přenosná (mobilní) topidla jsou určená pouze pro dobře větraná místa jako provizorní zdroje vytápění. Nikdy by neměla být používána trvale v obytných prostorách. Všechny ventily, přípojné hadice a další armatury je potřeba pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím dle pravidel uvedených v návodu. Přesouvání zvyšuje riziko závad! Tlaková lahev v blízkosti zdroje tepla a krátké dopojení plynu k hořáku zvyšuje riziko výbuchu a požáru. Všechna mobilní tělesa spotřebovávají kyslík z prostředí a veškeré spaliny do prostředí vrací. V nevětraných prostorách hrozí vážné poškození zdraví i otrava spalinami!

Zajímavé zdroje