Ochrana památných stromů

Ochranu památným stromům, tedy mimořádně významným stromům, jejich skupinám a stromořadím poskytuje zákon 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny. Památný strom či skupinu stromů vyhlašuje orgán ochrany přírody.

Za památný strom mohou být vyhlášeny dřeviny, které vynikají svým vzrůstem, věkem nebo jsou významné krajinné dominanty. Mohou jimi být také cenné introdukované dřeviny nebo stromy, které připomínají dějinné události.

Památné stromy, je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování musí být prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil. Zákon rovněž umožňuje pro případ, že je třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, aby orgán ochrany přírody, který strom památným vyhlásil, vymezil ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Strom, který nemá ochrané pásmo stanoveno výše uvedeným způsobem má základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

Vyhlášení stromu památným

Památné stromy mohou být vyhlášeny zejména z následujících důvodů:

  • jedná se stromy mimořádného vzrůstu
  • jedná se stromy mimořádného stáří
  • jedná se o stromy, mající zvláštní celkový vzhled
  • jedná se o stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu
  • jedná se o stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst
  • jedná se o stromy, doprovázející nějakou kulturní památku (kaple, kostel, boží muka, studánku)

Památné stromy mohou být podle zákona 114/1992Sb., ., o ochraně přírody a krajiny, vyhlášeny na základě správního rozhodnutí místně příslušným orgánem ochrany přírody, což je většinou pověřený obecní úřad, městský úřad či magistrát statutárního města. Účastníkem správního řízení je vždy vlastník pozemku na němž se vyhlašovaný strom nachází.

Podnět k vyhlášení památných stromů může podat kterýkoliv občan. Součástí podnětu by mělo být přesné zakreslení stromů do podrobné mapy a důvod, proč má být strom vyhlášen za památné.

Další náležitosti – majitele stromů, čísla parcel dotčených ochranným pásmem apod. zjistí orgán ochrany přírody sám v rámci správního řízení. Před samotným vyhlášením však musí takový záměr projednat s vlastníkem stromu.

Druhou možností vyhlášení určitého stromu za památný je uzavření smlouvy mezi orgánem ochrany přírody a vlastníkem stromu, k tomu většinou dojde na základě návrhu vlastníka, který chce svůj strom za památný vyhlásit. Smlouva musí obsahovat jak jednoznačné určení památného stromu, tak i způsob péče o něj. Ochrana památného stromu je pak zajištěna pomocí danou smlouvou zřízeným věcným břemenem, s tím, že návrh na vklad tohoto břemene do katastru nemovitostí podá sám orgán ochrany přírody.

Tip.png Seznamte se i s tzv. významnými stromy

Sankce za poškozování památných stromů

Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 5.000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu. Právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že poškodí nebo zničí památný strom může být uložena pokuta až do výše 500.000 Kč.

V krajním případě může být poškození památného stromu posuzováno i jako trestný čin. Trestní zákoník 40/2009 Sb. (§ 301) za poškození památného stromu trest odnětí svobody až na 3 léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Evidence a označování památných stromů

Památné stromy jsou evidovány v ústředním seznamu ochrany přírody.

Způsob označení památných stromů

Tabulka označení památného stromu

K označení památných stromů se používá tabulí s malým státním znakem České republiky a označením příslušné kategorie ochrany. Označení památných stromů, jejich skupin a stromořadí se umisťuje takovým způsobem, aby nezpůsobilo poškození stromu. Bližší podmínky o způsobu označení památných stromů v terénu i mapových podkladech stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

V mapových podkladech se vyznačují památné stromy prázdným červeným kroužkem, případně skupinou kroužků o průměru 3 mm.

V roce 2010 vydalo MŽP Průvodce pravidly určujícími jednotnou vizuální úpravu závazných vzorů označení zvláště chráněných území, památných stromů, ptačích oblastí, evropsky významných lokalit, smluvně chráněných území a smluvně chráněných památných stromů. Tato sada dokumentů obsahuje grafický manuál a šablony jednotlivých možných typů tabulí pro označování památných stromů.

Další zdroje a reference

Zákony a další předpisy

  • Zákon 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Vyhláška MŽP 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Vyhláška MŽP 64/2011Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území