= Ochrana paleontologických nálezů

Paleontologická naleziště jsou významné odkryvy nebo přístupná naleziště zkamenělin – otisků prehistorických forem života. Přesněji jazykem zákona řečeno: paleontologický nález je věc, která je významným dokladem nebo pozůstatkem života v geologické minulosti a jeho vývoje do současnosti.

Pa¬leontologické nálezy je nutno včas nahlásit orgánu ochrany přírody a nález zdokumentovat¬. Ochrana paleontologických nálezů je dána zákonem, stejně tak je zakázáno poškozování nalezišť a další negativní vlivy na ně do ukončení záchranného paleontologického průzkumu, který musí na místě provést do 8 dnů od ohlášení orgán ochrany přírody a krajiny. Majitel pozemku se musí po dobu průzkumu zdržet negativní činnosti a pak postupovat podle rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny.

K ochraně paleontologických nalezišť je možno vyhlásit chráněné území (nejčastěji je to přírodní památka), registrovat významný krajinný prvek nebo vyhlásit přechodně chráněnou plochu se stanovenými podmínkami využití.

Zkameněliny je zakázáno vyvážet bez souhlasu ochrany přírody.

Podrobnosti: Ochrana paleontologických nálezů vyplývá zejména ze zákona 114/1992 Sb. (§ 11). Ten stanovuje podmínky pro zachování a dokumentaci paleontologických nálezů a také pro průzkum nově nalezených ploch.

Na základě zákona stanovuje orgán ochrany přírody podmínky souhlasu k průzkumu a využití naleziště (vědeckému).

Vlas¬tník pozemku je povinen umožnit záchranný paleontologický výzkum na základě požadavku ochrany přírody, stejně jako vlastník nálezu je povinen jej zdokumentovat, ohlásit a následně i na základě písemného požadavku umožnit dokumentování nálezu pracovníkům pověřeným orgány ochrany přírody.

Omezení a zákazy jsou regulovány u paleontologických nálezů a nalezišť rozhodnutími orgánu OpaK. Nejlepší ochrana území s paleontologickými nálezy je vyhlášením jako chráněné území nebo přechodně chráněná plocha a nebo registrací území jako významného krajinného prvku.

Orgány ochrany přírody a krajiny kompetentní ve věcech ochrany paleontologických nalezišť a nálezů jsou Krajský úřad a Správy CHKO a NP, ve zvláštních případech i MŽP (souhlas s vývozem).

V pří¬padě, že je objeveno nové naleziště, tak je nutno získat souhlas k jeho průzkumu a zajištění pro odbornou instituci (muzeum), tak aby byla lokalita zdokumentována (zachráněna) a nedošlo k nevratným škodám.

V případě objevení nebo devastování paleontologického naleziště je nutno ihned přijmout opatření na jeho ochranu proti poškozování a tím je oznámení orgánům ochrany přírody, případně nejbližšímu Muzeu s přírodovědnou sekcí. Muzeum se bude patrně podílet na zdokumentování nového naleziště nebo na zvýšení ochrany stávajícího naleziště proti komerčnímu rabování. Orgán ochrany přírody pak musí konat a přijmout nejvhodnější způsob ochrany naleziště a omezení využití plochy i přístupu k lokalitě pouze na vědecké a pedagogické účely.

Paleontologické lokality eviduje a spravuje většinou Národní muzeum, Přírodovědecká fakulta University Karlovy – ústav geologie a paleontologie, krajská muzea a také Geologický ústav AV ČR a Geologická služba ČR.

Zákony a předpisy

Zdroje a reference