Ochrana mokřadů - Ramsarská úmluva

O Ramsarské úmluvě

Ramsarská úmluva (The Ramsar Convention on Wetlands) je smlouva, která byla uzavřena 2. února roku 1971 v Rámsaru v Íránu. Slouží k ochraně mokřadů, které jsou mezinárodně významné pro ochranu ptactva. Mokřadům, kterých se smlouva týká, se říká RAMSARSKÉ.

Ramsarská úmluva zavazuje členské země, tedy i Českou republiku, k vymezení alespoň jednoho mezinárodně významného mokřadu na svém území, k jeho účinné ochraně a dále k šetrnému využívání všech ostatních mokřadů. Český ramsarský výbor na tomto základě zpracoval přehled mokřadů České republiky podle významu včetně popisu jejich přírodních poměrů a důvodu ochrany.

Ramsarské mokřady v ČR

V České republice je v současné době zapsáno do Seznamu mezinárodně významných mokřadů celkem 14 významných mokřadů, první jsou ještě z období Československa.

Definice mokřadu podle Ramsarské úmluvy

článek 1.1

území bažin slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozená i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů

www.ramsar.orgOznačení

Název

Rozloha

Rok zařazení

RS1

Šumavské rašeliniště

6 371 ha
1990

RS2

Třeboňské rybníky

10 165 ha
1990

RS3

Břehyně a Novozámecký rybník

923 ha
1990

RS4

Lednické rybníky

650 ha
1990

RS5

Litovelské Pomoraví

5 122 ha
1993

RS6

Poodří

5 450 ha
1993

RS7

Krkonošská rašeliniště

230 ha
1993

RS8

Třeboňská rašeliniště

1 100 ha
1993

RS9

Mokřady Dolního Podyjí

11 525 ha
1993

RS10

Mokřady Pšovky a Liběchovky

350 ha
1997

RS11

Podzemní Punkva

1 571 ha
2004

RS12

Krušnohorská rašeliniště

11 224 ha
2006

RS13

Horní Jizera

2 303 ha
2012

RS14

Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

3 223 ha
2012


Prohlédněte si světově významná místa chráněná Ramsarskou úmluvou

Návazné dokumenty

Na Ramsarskou úmluvu se odkazuje řada dalších významných mezinárodních i národních dokumentů udávajících rámec ochraně vnitrozemských vod:

  • Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD)
  • Strategii ochrany biologické rozmanitosti Evropské unie
  • Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky


Legislativa a reference

  • Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí 396/1990 Sb., o Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (obsahuje oficiální české znění Ramsarské úmluvy)
  • Oficiální stránka Ramsarské úmluvy www.ramsar.org (v anglickém jazyce)


Autor

--Silvie Drabinová (diskuse) 30. 09. 2015, 22:38 (CET)