Myslivost a rybářství v chráněných územích

Myslivost a rybářství jsou činnosti, které jsou nebo mohou být v chráněných územích regulovány či úplně znemožněny. Dozorovým orgánem v těchto územích není Ministerstvo zemědělství, nýbrž Ministerstvo životního prostředí.

Podrobnosti

Výkon práva myslivosti a práva rybářství podle zvláštních předpisů může být v určitých částech národního parku nebo na celém jeho území orgánem ochrany přírody omezen nebo vyloučen. Výkon rybářského a mysliveckého práva v národních přírodních rezervacích je možný jen se souhlasem orgánu ochrany přírody. V národní parcích je dle zákona 114/1992 Sb. (§ 16) zakázáno zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy a bažantnice, kromě záchranných chovů, a používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti. Správy národních parků dále vykonávají na území národních parků působnost svěřenou podle zvláštních předpisů okresním úřadům, obcím a pověřeným obecním úřadům na úseku rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Na území chráněné krajinné oblasti je dle zákona zakázáno používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti, přičemž na území první a druhé zóny CHKO je dále zakázáno zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy, bažantnice.

Na území národní přírodní rezervace je dle zákona zakázáno zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy a bažantnice a používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti.

Na území přírodní rezervace může příslušný orgán ochrany přírody (kraj) výkon práva myslivosti a rybářství, pokud tento výkon je v rozporu s podmínkami ochrany území přírodní rezervace.

Doplňkové údaje

Další omezení se týkají zvláště chráněných živočichů. Ti jsou rozděleni do tří kategorií:kriticky ohrožení, silně ohrožení a ohrožení. Jejich ochrana se týká nejen všech vývojových stádií, ale chráně jsou i jejich sídla a jejich biotop. Je zakázáno především usmrcování zvláště chráněných živočichů, ale i jejich vývoz či preparace. Výjimky z těchto zákazů může udělit pouze příslušný orgán ochrany přírody. Bohužel ilegální lov zvláštně chráněných živočichů (pytláctví) je poměrně běžně rozšířen a mysliveckou veřejností tolerován. Zařazení zvláště chráněných živočichů do skupin podle ohrožení se může v závislosti na změnách podmínek změnit vyhláškou Ministerstva životního prostředí České republiky.

Zákony a předpisy

Reference

Hospodaření a další lidské činnosti v územích Natura 2000