V období říjen až prosinec 2015 vyšly toto zákony a vyhlášky

Odpady Vyhláška MŽP 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik Vyhláška nově upravuje vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik, obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok, podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru pneumatik a podmínky financování zpětného odběru pneumatik a nakládání s odpadními pneumatikami při kolektivním plnění povinností. Vyhláška je účinná od 1. října 2015.

Informace, EVVO Vyhláška MŽP 257/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí Novela vyhlášky mění vymezení vodstva, jehož prostorová data jsou povinné subjekty povinny zpřístupnit prostřednictvím geoportálu. Vyhláška je účinná od 9. října 2015.

Ochrana vod Vyhláška MŽP 264/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod Novela vyhlášky mění kritéria dobrého a nevyhovujícího chemického stavu podzemních vod, způsob hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod a postup hodnocení jakosti podzemních vod. Vyhláška je účinná od 20. října 2015.

Energie Stavby Vyhláška MMR 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Vyhláška stanovuje rozsah výše základní a spotřební složky u rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům, jejich rozdělení mezi příjemce služeb, hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období, vymezení pojmů a další náležitosti k rozúčtování nákladů a další náležitosti, které musí poskytovatel služeb uvést ve vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům. Vyhláška je účinná od 1. ledna 2016.

Odpady Vyhláška MŽP 270/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění pozdějších předpisů Novela vyhlášky mění náležitosti hlášení o sběru a zpracování autovraků nebo jejich částí a potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Vyhláška je účinná od 1. ledna 2016.

Ochrana přírody a krajiny Vyhláška MZd 280/2015 Sb., o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška stanovuje ochranná pásma přírodního léčivého zdroje Komárovské blato (okres Tábor). Do území I. ochranného pásma je zakázán vstup, v území II. ochranného pásma jsou omezeny některé činnosti (např. skládkování odpadů). Vyhláška je účinná od 1. listopadu 2015.

Hluk a záření Nařízení vlády 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Toto nařízení ruší a nahrazuje nařízení vlády 1/2008 Sb.. Nové nařízení vlády transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/35/ES ze dne 26. června 2013 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli). Nařízení je účinné od 18. listopadu 2015.

Ochrana přírody a krajiny Nařízení vlády 292/2015 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Brdy Nařízení vlády vyhlašuje chráněnou krajinnou oblast Brdy. Přílohou nařízení je územní vymezení CHKO a orientační grafické znázornění – mapová příloha. Nařízení je účinné od 1. ledna 2016.

Ochrana přírody a krajiny Vyhláška MŽP 293/2015 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Brdy Vyhláška vymezuje zóny odstupňované ochrany přírody na nově vyhlášené CHKO Brdy. Přílohou je orientační grafické znázornění zón. Vyhláška je účinná od 1. ledna 2016.

Energie, úspory energií Vyhláška ERÚ 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) Vyhláška stanoví technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů jejichž splnění je předpokladem pro dosažení patnáctileté doby prosté návratnosti investic při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami nebo při podpoře výroben tepla z bioplynu zeleným bonusem na teplo. Dále stanovuje dobu životnosti výroben elektřiny a doba životnosti výroben tepla z bioplynu.

Regionální rozvoj Zákon 298/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Novela nemá přímý dopad na problematiku ŽP. – pouze zpřesňuje, že na zaměstnance regionální rady regionu soudržnosti se vztahují ustanovení zákoníku práce o platu. Zákon je účinný od 25. listopadu 2015.

Ochrana vod Vyhláška MZe a MŽP 312/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. Vyhláška mění vymezení základního obsahu národního plánu povodí a podmínky pro dosažení dobrého chemického stavu povrchových vod a zamezení zhoršení chemického stavu v útvarech povrchových vod. Vyhláška je účinná od 1. prosince 2015.

Ochrana vod Vyhláška MŽP a MZe 313/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod Vyhláška mění pravidla monitoringu ekologického a chemického stavu povrchových vod a hodnocení jakosti povrchových vod a ekologického stavu útvarů povrchových vod. Vyhláška je účinná od 1. prosince 2015.

Turistika, outdoor Vyhláška MD 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách Vyhláška se týká malých plavidel a upravuje například způsob vedení jejich evidence, technické požadavky na bezpečnost jejich provozu, plavební zóny, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla, znaky jednotlivých druhů plavidel, postup při provádění technické prohlídky, včetně jejího rozsahu, vzor osvědčení plavidla a další podmínky. Určuje rovněž plavidla pro jejichž provoz je třeba sjednat pojištění odpovědnosti za škodu. Vyhláška je účinná od 1. ledna 2016.

Šetrná a bezpečná spotřeba Vyhláška MZd 339/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb. Novelizovaná vyhláška upravuje a sjednocuje terminologii vyhlášky 409/2005 Sb.. Vyhláška je účinná od 29. prosince 2015.

Zvířata Vyhláška MZe 343/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů Novela přináší změnu v podobě celoroční doby lovu dospělé černé zvěře a prodloužení doby lovu daňčat, kolouchů jelena evropského a muflončat. Vyhláška je účinná od 1. ledna 2016.

Ochrana přírody a krajiny Zákon 365/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Novela mění právní postavení Národního parku České Švýcarsko – dnem účinnosti zákona se NP České Švýcarsko stává organizační složkou státu a přestává být správním úřadem. Zákon je účinný od 23. prosince 2015.