V období červenec až září 2015 vyšly toto zákony a vyhlášky

Zemědělství a ochrana půdního fondu Nařízení vlády 185/2007 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení Nařízení vlády zajišťuje implementaci reformované Společné zemědělské politiky EU na období 2014 – 2020 v oblasti poskytování dotací pro zalesňování zemědělské půdy. Na základě nařízení vlády je možné v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy poskytovat 3 druhy dotací, a to dotace na založení lesního porostu, dotace na péči o lesní porost, nebo dotace za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku. Nařízení je účinné od 1. srpna 2015.

Energie, úspory energií Vyhláška MPO 191/2015 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení Rušená vyhláška byla prováděcím předpisem k zákonu 406/2000 Sb., o hospodaření energií. V souvislosti s novelou tohoto zákona se rušená vyhláška stala nadbytečnou a proto je rušena. Účinnost zrušovací vyhlášky je ke dni 5. srpna 2015.


OdpadyVyhláška MŽP 212/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Předmětem vyhlášky je změna přílohy č. 3 – podoba Roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů. Vyhláška je účinná od 1. ledna 2016.

Ochrana přírody a krajinyVyhláška MŽP 217/2015 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku Vyhláška vymezuje zóny odstupňované ochrany přírody na území Krkonošského národního parku. Přílohou je orientační grafické znázornění zón. Vyhláška je účinná od 1. října 2015.


Informace, EVVOZákon 222/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Novela zapracovává aktuální evropské předpisy. Jsou doplněny definice nových forem poskytnutí informace (strojově čitelný formát, otevřený formát, otevřená formální norma a metadata). Povinné osoby mají nově možnost poskytnout informaci odkazem na již zveřejněnou informaci. Novela dále umožňuje žadatelům podat stížnost proti výši úhrady za poskytnuté informace. Zákon je účinný od 10. září 2015.

Metodický materiál TIP: K postupu povinných subjektů podle novelizovaného zákona vydalo Ministerstvo vnitra metodické doporučení, které je dostupné zde.


Odpady Zákon 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Jedná se o novelu, která napravuje nesprávnou transpozici předpisů EU a přináší další podstatné změny v zákoně o odpadech. Jde zejména o úpravu působnosti zákona o odpadech v § 2, změny v základních definicích, upřesnění způsobů využívání a odstraňování odpadů v přílohách číslo 3, 4 a 12 Zákona, zrušení přílohy č. 2, zrušení povinnosti zpětného odběru na minerální oleje, novou úpravu ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, úpravy v oblasti baterií (zrušení výjimky na knoflíkové baterie a přenosné baterie a akumulátory), stanovení bezhotovostní formy plateb za výkup kovů, zavedení pravidel pro recyklaci lodí, novou úpravu nakládání se sedimenty z koryt vodních toků, novou úpravu zpětného odběru pneumatik a další změny.


Škody a havárie Chemické látky Informace, EVVO Zákon 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) Zákon nově stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, povinnosti právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka, působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými látkami. Zákon dále ruší stávající předpisy z rok 2006, které týkají prevence závažných havárií a nebezpečných látek. Zákon je účinný od 1. října 2015.


Škody a havárie Chemické látky Vyhláška MŽP 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře Jedná se o prováděcí předpis k zákonu 224/2015 Sb.. Vyhláška upravuje zásady pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a náležitosti a obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho strukturu. Vyhláška je účinná od 1. října 2015.


Škody a havárie Vyhláška MŽP 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku Jedná se o prováděcí předpis k zákonu 224/2015 Sb.. Vyhláška upravuje náležitosti obsahu bezpečnostní dokumentace, kritéria hodnocení jejího návrhu a povahu a okruh informací a dokumentů, které je zpracovatel posudku oprávněn požadovat pro účely posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace. Vyhláška je účinná od 1. října 2015.


Škody a havárie Vyhláška MŽP 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie Jedná se o prováděcí předpis k zákonu 224/2015 Sb.. Vyhláška upravuje náležitosti obsahu a způsob poskytnutí informací veřejnosti o nebezpečí závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie a náležitosti obsahu hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie. Vyhláška je účinná od 1. října 2015.

Energie, úspory energií Stavby Vyhláška MPO 230/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Novela vyhlášky zpřesňuje podmínky posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy a vzor a obsah průkazu. Vyhláška je účinná od 1. prosince 2015.

Energie, úspory energií Nařízení vlády 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Nařízení standardizuje formu zpracování státní energetické koncepce, a to včetně vymezení vrcholových cílů státu v oblasti strategického plánování v energetice, stanovením obsahu a způsobu zpracování státní energetické koncepce a také obsahu a struktury analytických podkladů pro její zpracování a vyhodnocení v souladu s novelou zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Nařízení je účinné od 29. září 2015.

Energie, úspory energií Vyhláška MPO 234/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech Novela v souvislosti s novelou zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií mění podmínky pro provádění odborných zkoušek a přezkušování energetických specialistů, provádění zkoušek svěřuje Státní energetická inspekci a stanoví údaje vedené v systému monitoringu spotřeby energie. Vyhláška je účinná od 15. září 2015.

Nerostné bohatství, těžba Vyhláška ČBÚ 237/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů Novela vyhlášky zpřesňuje podmínky bezpečnostního pásma. Je reakcí na novelu stavebního zákona, podle které po zajištění hlavního důlního díla již na návrh organizace příslušný stavební úřad nerozhoduje o stavební uzávěře, nýbrž o stanovení ochranného pásma.