V období duben až červen 2016 vyšly toto zákony a vyhlášky

Lesy Nařízení vlády 209/2016Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády je účinné od 30. června 2016.


Ochrana přírody a krajiny Nařízení vlády 207/2016Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. Toto nařízení doplňuje na seznam Evropsky významných lokalit EVL Porta Bohemica. Nařízení vlády je účinné od 8. června 2016.

Ochrana nerostného bohatství Zákon 193/2016Sb., kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje definici některých pojmů a ukládá povinnost používat nejlepší dostupné technologie. Zákon je účinný od 9. června 2016.

Ochrana půdního fondu Zákon 184/2016Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon je účinný od 28. června 2016.

Ochrana vod Vyhláška MŽP a MZe 154/2016Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Vyhláška je účinná od 20. května 2016.

Ochrana půdního fondu Vyhláška MŽP 153/2016Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Vyhláška je účinná od 1. června 2016.

Energie Vyhláška MPO 145/2016Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů). Vyhláška je účinná od 1. května 2016.

Ochrana přírody a krajiny Vyhláška MŽP 142/2016Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory. Vyhláška je účinná od 1. června 2016.