V období duben až červen 2015 vyšly toto zákony a vyhlášky

Ochrana vod Turistika, outdoor Vyhláška MD 66/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška mění podmínky křížení vodních cest, rozsah a obsah činností vykovávaných při správě sledované vodní cesty, požadavky na stavební uspořádání a zařízení pozemní části přístavů a podmínky bezpečného provozování plavidla v přístavech. Vyhláška nabývá účinnosti dne 15. dubna 2015.

Ochrana přírody Zemědělství, ochrana půdního fondu Nařízení vlády 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Toto nařízení upravuje bližší podmínky poskytování dotací poskytovaných jako kompenzace v oblastech soustavy Natura 2000. Nařízení je účinné od 15. dubna 2015.

Metodický materiálTIP: K tomuto nařízení vlády vydalo MZe prováděcí metodiku, která je dostupná zde .

Zemědělství, ochrana půdního fondu Nařízení vlády 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat' Toto nařízení upravuje bližší podmínky poskytování dotací na zvětšení lehacího prostoru, zlepšení stájového prostředí a zajištění přístupu do výběhu v chovu krav a zlepšení životních podmínek a zvětšení plochy chovu prasat. Nařízení je účinné od 15. dubna 2015.

Zemědělství, ochrana půdního fondu Nařízení vlády 75/2015 Sb., o o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění Toto nařízení upravuje podmínky podávání žádostí o dotace a poskytování dotací v rámci provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. Dále mění podmínky poskytování dotací na půdní bloky s kulturou travní porost a při souběhu dotací na zatravňování orné půdy nebo na ochranu čejky chocholaté. Nařízení je účinné od 15. dubna 2015.

Zemědělství, ochrana půdního fondu Nařízení vlády 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Nařízení upravuje v návaznosti na legislativu EU podmínky provádění opatření ekologické zemědělství – zejména podmínky žádosti o zařazení do opatření, přechodu z integrované produkce na ekologické zemědělství, zvýšení či snížení výměry zařazené do opatření ekologické zemědělství a dotace. Obsahuje i podmínky minimálních požadavků na použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v ekologickém zemědělství (příloha č. 1). Nařízení je účinné od 15. dubna 2015.

Metodický materiálTIP: K tomuto nařízení vlády vydalo MZe prováděcí metodiku, která je dostupná zde zde.

Informace o ŽP Zákon 83/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů Novela zákona stanovuje povinnost Ministerstva životního prostředí uveřejňovat jedenkrát za rok v elektronické podobě zprávy o stavu životního prostředí jednotlivých krajů. Dále pak mění podmínky přístupu, resp. omezení či odepření přístupu k datům uveřejněným na geoportálu dostupného v rámci portálu veřejné správy. Zákon je účinný od 1. září 2015.

Energie Zákon 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Novela zákona upravuje a doplňuje některé povinnosti zpracování průkazů, například v případě prodejů či pronájmů nemovitostí. Zákon je účinný od 1. července 2015.

Ochrana přírody Vyhláška MŽP 107/2010 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Vyhláška vymezuje oblast NPR a stanovuje předmět ochrany. V příloze jsou uvedeny souřadnice bodů tvořících hranici území. Vyhláška je účinná od 1. června 2015.

Ochrana přírody Vyhláška MŽP 108/2010 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Vyhláška vymezuje oblast NPP a stanovuje předmět ochrany. V příloze jsou uvedeny souřadnice bodů tvořících hranici území. Vyhláška je účinná od 1. června 2015.

Ochrana přírody Vyhláška MŽP 109/2010 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Vyhláška vymezuje oblast NPP a stanovuje předmět ochrany. V příloze jsou uvedeny souřadnice bodů tvořících hranici území. Vyhláška je účinná od 1. června 2015.

Ochrana přírody Vyhláška MŽP 110/2015 Sb., o zrušení vyhlášky 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška zrušuje vyhlášku MŽP 46/2010 Sb. a dále vyhlášky, které tuto vyhlášku novelizovaly. Vyhláška je účinná od 1. června 2015.

Ochrana přírody Vyhláška MŽP 111/2015 Sb., o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území Vyhláška zrušuje celkem 11 výnosů a vyhlášek z let 1933 – 1996. Vyhláška je účinná od 1. června 2015.

Ochrana přírody Vyhláška MZd 124/2015 Sb., o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška stanovuje ochranná pásma přírodního léčivého zdroje Habřínky (okres Náchod). Do území I. ochranného pásma je zakázán vstup, v území II. ochranného pásma jsou omezeny některé činnosti (např. skládkování odpadů). Vyhláška je účinná od 1. června 2015.

Informace, EVVOZákon 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Novela zákona mimo jiné zpřesňuje definici dětské skupiny a daňové výhody a umožňuje výjimky z hygienických požadavků. Zákon je účinný od 4. června 2015.

Nerostné bohatstvíNařízení vlády 150/2015 Sb., o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody Nařízení navyšuje poplatek za odběr přírodní minerální vody na 6,- Kč za 1m3. Nařízení je účinné od 1. července 2015.

Udržitelná a odpovědná spotřebaNařízení vlády 151/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů Nařízení stanovuje limitní hodnoty některých chemických látek (TCEP, TDCP, TCCP a Bisfenol A.) v hračkách pro děti do 3 let a hračkách určených pro vkládání do úst. Nařízení je účinné od 1. července 2015; část ustanovení je účinná od 21. prosince 2015.