V období leden až březen 2015 vyšly toto zákony a vyhlášky

Ochrana přírody a krajiny Zákon 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) Z hlediska ochrany přírody je nejdůležitějším ustanovením tohoto zákona zrušení vojenského újezdu Brdy. Zrušení vojenského újezdu je prvním krokem pro zpřístupnění tohoto území veřejnosti. Zrušení vojenského újezdu nabývá účinnosti 1. lednem 2016.

OdpadyVyhláška MŽP 27/2015 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisůTato novela upravuje zejména výkup kovů – od doby účinnosti vyhlášky 1. března 2015 bude možné úplatu za odevzdané kovy vyplácet pouze bezhotovostně.

Ochrana přírody a krajiny Vyhláška MZd 29/2015 Sb., o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška stanovuje ochranná pásma přírodního léčivého zdroje Hamr na Jezeře (okres Liberec). Do území I. ochranného pásma je zakázán vstup, v území II. ochranného pásma jsou omezeny některé činnosti (např. skládkování odpadů)

Ochrana přírody a krajinyVyhláška MZd 30/2015 Sb., o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření Vyhláška stanovuje ochranná pásma přírodního léčivého zdroje Lázně Kundratice (okres Liberec). Do území I. ochranného pásma je zakázán vstup, v území II. ochranného pásma jsou omezeny některé činnosti (např. skládkování odpadů).

Posuzování vlivů na ŽPZákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Novela přináší významné změny zákona. U zjišťovacího řízení bude negativní závěr vydáván formou správního rozhodnutí. Negativní závěr zjišťovacího řízení bude nově soudně přezkoumatelný. Zákon nahrazuje původní stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (§ 10) závazným stanoviskem (nový §9a) vydávaným formou závazného stanoviska podle správního řádu. Novela stanovuje povinnost zveřejňování informací v navazujících řízeních veřejnou vyhláškou. Takto zveřejňované informace jsou podrobné – např. musí obsahovat jednotlivé výstupy procesu EIA. Ke změnám dochází i v účasti veřejnosti - účast veřejnosti je konzultativní, v navazujícím řízení může každý uplatňovat připomínky k záměru. Dotčená veřejnost (definice viz výše) má možnost stát se účastníkem navazujících řízení a podat odvolání, a to bez ohledu na dosavadní aktivitu v předchozím řízení. Dotčená veřejnost má právo na soudní přezkum negativního závěru zjišťovacího řízení a na žalobu proti vydanému povolení (např. stavebnímu). O odkladném účinku žaloby rozhoduje vždy (i bez návrhu žalující strany) soud. Soud musí rozhodnout do 90 dnů. Zákon je účinný od 1. dubna 2015.

Zemědělství a ochrana půdy Stavby Zákon 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů Nejdůležitějším ustanovením této novely zákona je zpoplatnění odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu i pro výstavbu rodinných domů. Novela zákona je účinná od 1. dubna 2015.

Ochrana vod Turistika, outdoor Vyhláška MD 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě Vyhláška povoluje provoz malých lodí se spalovacími motory s výkonem do 10 kW na vybraných vodních tocích a nádržích (příloha 2 vyhlášky) a stanovuje seznam vodních toků nádrží, kde je provoz plavidel se spalovacími motory zakázán (příloha 1 vyhlášky). Dále upravuje režim provozu plavidel na vodních tocích a vodních nádržích. Vyhláška je účinná od 15. dubna 2015.