Kupujeme rekreacni objekt obalka.jpg

Autoři: David Kunssberger; Miroslav Lupač

Typ publikace: brožura

Vydavatel: Agentura Koniklec, o. s.

Bibliografická citace: KUNSSBERGER, David a Lupač MIROSLAV. AGENTURA KONIKLEC, o. s. Kupujeme rekreační objekt: Praktický průvodce environmentálními a zdravotními riziky starších staveb. Praha: Agentura Koniklec, 2013. ISBN 978-80-902606-8-9. Dostupné z: http://koniklec.cz/kupujeme-rekreacni-objekt/

ISBN: 978-80-902606-8-9

Odkaz na publikaci: Soubor:Kupujeme rekreacni objekt.pdf

O publikaci

Brožurka Kupujeme rekreační objekt je praktickým průvodcem ekologickými a zdravotními riziky starších staveb. Jejími nejčastějšími uživateli budou zájemci o koupi rekreační nemovitosti, ale užitečná může být i stávajícím majitelům chat či chalup.

Publikace shrnuje nejčastější rizika těchto objektů, která mohou významným způsobem snížit užitnou hodnotu nemovitosti nebo dokonce přímo ohrožovat její uživatele. Je probrána problematika výskytu azbestu, formaldehydu a radonového zamoření. Publikace dále zmiňuje možná rizika z okolí, zabývá se samozřejmě zásobováním vodou a likvidací vod odpadních. Závěrečné kapitoly jsou věnovány zvyklostem v okolí, které by měl budoucí majitel nemovitosti též vzít v úvahu. Jako volná příloha obsahuje brožurka „tahák“ s přehledným soupisem všech potenciálních rizik.

Obsah publikace

1. Úvodem

2. Rizika ohrožující stavbu

Nebezpečné materiály * Vlhkost objektu * Radon * Zásobování objektu vodou * Odvádění a likvidace odpadních vod * Odvádění dešťových vod *Způsob vytápění objektu

3. Bezprostřední ohrožení pozemku

Riziko povodní a záplav * Riziko svahových pohybů – sesuvů půdy * Přítomnost starých ekologických zátěží na pozemku či okolí * Rizika imisí z okolních pozemků, rizika ohrožování okolních pozemků

4. Rizika v širším okolí

Epidemiologická rizika * Rostlinné alergeny * Kvalita ovzduší * Problematické provozy v okolí

5. O co se ještě zajímat

Zvláštní režimy omezující využití objektu * Klimatické poměry * Územní plán obce a ochranná pásma * Věcná břemena k pozemkům * Zvyklosti v obci

6. Závěrem

Seznam použitých zkratek

Dostupnost publikace

Publikace Kupujeme rekreační objekt je určena k volnému použití pro osobní potřebu uživatelů. Jiné využití textu podléhá souhlasu autorů. Zájemci o tištěnou podobu publikace se mohou obrátit na adresu vydavatele, která je uvedena v tiráži publikace.