Chráněné území definuje Zákon 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny . V zákoně se používá pojem zvláště chráněná území. Zvláštní územní ochranou se rozumí – na rozdíl od obecné ochrany území uvedené v první a druhé části zákona – přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením.


Kategorie chráněných území

Zvláště chráněná území jsou v Česku vyhlašována v následujících kategoriích (počty a rozloha k říjnu 2015):

zkratka kategorie
v Česku
počet území
v kategorii v Česku
velkoplošné /
maloplošné
NP Národní parky 4 velkoplošné
CHKO Chráněné krajinné oblasti 26 velkoplošné
NPR Národní přírodní rezervace 109 maloplošné
PR Přírodní rezervace 814 maloplošné
NPP Národní přírodní památka 116 maloplošné
PP Přírodní památka 1521 maloplošné

Národní park

Národní park je celosvětově užívaná kategorie, v níž jsou vyhlašována mezinárodně nebo celostátně významná a jedinečná území s dochovanými přírodními nebo málo ovlivněnými ekosystémy. Jsou zřizovány zákonem. Na území Česka existují v roce 2015 4 chráněná území vyhlášená jako národní parky. Jejich celková rozloha je 1195 km².

Přehled národních parků v Česku včetně jejich rozlohy a roku vyhlášení:

Národní park Datum
vyhlášení
Rozloha
v km²
Krkonošský národní park 17. května 1963 363
Národní park Podyjí 1. července 1991 63
Národní park Šumava 20. března 1991 690
Národní park České Švýcarsko 1. ledna 2000 79

Chráněná krajinná oblast

Chráněná krajinná oblast je kategorie ochrany přírodního území s menším stupněm ochrany než národní park. Je určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů. Chráněné krajinné oblasti v Česku se vyhlašují nařízením vlády. Na území Česka existuje v roce 2015 25 chráněných území vyhlášená jako chráněné krajinné oblasti. V roce 2008 ministerstvo životního prostředí pověřilo Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR přípravou návrhu na vyhlášení nové CHKO Soutok, jakož i návrhu plánu péče o toto území na soutoku řek Dyje a Moravy. Podle MŽP tato oblast představuje největší komplex zachovalých lužních lesů ve střední Evropě, ve kterém žije mnoho mimořádně vzácných druhů živočichů a unikátních rostlinných společenstev. Jedná se o evropsky významnou lokalitu.

Přehled chráněných krajinných oblastí v Česku včetně jejich rozlohy a roku vyhlášení:

Chráněná krajinná oblast Datum
vyhlášení
Rozloha
v km²
CHKO Beskydy 5. 3. 1973 1160
CHKO Bílé Karpaty 3. 11. 1980 715
CHKO Blaník 29. 12. 1981 40
CHKO Blanský les 8. 12. 1989 212,35
CHKO Brdy 1.1.2016
CHKO Broumovsko 27.3.1991 410
CHKO České středohoří 19. 3. 1976 1070
CHKO Český kras 12. 4. 1972 132
CHKO Český les 1. 8. 2005 466
CHKO Český ráj 1. 3. 1955 181,5
CHKO Jeseníky 19. 6. 1969 740
CHKO Jizerské hory 8. 12. 1967 350
CHKO Kokořínsko 19. 3. 1976 270
CHKO Křivoklátsko 24. 11. 1978 630
CHKO Labské pískovce 27. 6. 1972 245
CHKO Litovelské Pomoraví 29. 10. 1990 96
CHKO Lužické hory 19. 3. 1976 350
CHKO Moravský kras 4. 7. 1956 92
CHKO Orlické hory 28. 12. 1969 200
CHKO Pálava 19. 3. 1976 70
CHKO Poodří 27. 3. 1991 81,5
CHKO Slavkovský les 3. 5. 1974 640
CHKO Šumava 27. 12. 1963 945
CHKO Třeboňsko 15. 11. 1979 700
CHKO Žďárské vrchy 25. 5. 1970 715
CHKO Železné hory 27. 3. 1991 280

Národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace poskytuje ochranu jedinečným přírodním ekosystémům nebo jejich souborům, vázaným na přirozený reliéf a typickou geologickou stavbu, v mezinárodním nebo národním měřítku ojedinělým svou strukturou, zachovalostí a přítomností význačných přírodních fenoménů.

Hospodářské využívání je vyloučeno s výjimkou činností, kterými udržuje nebo podporuje stabilita jednotlivých ekosystémů. Dále je v nich vyloučena těžba veškerých surovin, jakákoliv výstavba, chovy zvěře, pořádání hromadných sportovních či společenských akcí a všechny další aktivity a zásahy, mající za následek změnu dochovaných přírodních složek - vegetačního krytu, fauny, vodního režimu, půdy nebo jejího chemizmu.

Národní přírodní rezervace zřizuje vyhláškou Ministerstvo životního prostředí. V současné době je v této kategorii vyhlášeno 110 území, z nejznámějších a nejcennějších je to např. Černé a Čertovo jezero, Boubínský prales, Praděd, Čertoryje, Vývěry Punkvy a Mohelenská hadcová step.

Národní přírodní památka

Národní přírodní památka je obvykle území menší rozlohy s cílem zachování určitých specifických přírodních objektů vysoké (národní až nadnárodní) hodnoty. Jejich ochrana spočívá v zákazu takových činností, které by předmětný objekt mohly poškodit nebo zničit.

Národní přírodní památky vyhlašuje vyhláškou Ministerstvo životního prostředí . Jako NPP je vyhlášeno celkem 113 území; známé jsou např. Zlatý kůň nebo Kozákov. Nejnověji byla v této kategorii vyhlášena ochrana Zbrašovských aragonitových jeskyní.

Přírodní rezervace

Přírodní rezervace je určena k ochraně ekosystémů význačných pro určitý region či geografickou oblast. Má stanoveny obdobné základní ochranné podmínky jako národní přírodní rezervace a vyhlašuje ji nařízením místně příslušný krajský úřad. Přírodních rezervací je v současné době 809.

Přírodní památka

Přírodní památka je obdobou národní přírodní památky, avšak pouze s regionálním významem. Podobně jako u přírodních rezervací zřizuje její ochranu nařízením místně příslušný krajský úřad. Tato kategorie je co do počtu nejobsáhlejší – je v ní chráněno 1357 území a objektů.

Odkazy

Externí odkazy