Hospodaření a další lidské činnosti v územích Natura 2000

Hlavním cílem soustavy Natura 2000 je chránit populace vybraných druhů rostlin a živočichů a příznivý stav přírodních stanovišť. V rámci této ochrany však není potřeba omezovat aktivity, které nemají negativní vliv na stav populace chráněného druhu nebo stav přírodního stanoviště. V řadě případů lze tedy očekávat, že obvyklé lidské činnosti budou zachovány, protože nebudou s hlavním cílem soustavy Natura 2000 v rozporu. Vymezovaná území soustavy Natura 2000 jsou často místy, kde se i dnes běžně zemědělsky či lesnicky hospodaří. Za předpokladu, že dosavadní způsob hospodaření nebude mít negativní vliv na chráněný druh nebo přírodní stanoviště, bude možné v hospodaření bez potíží pokračovat i po vyhlášení území soustavy Natura 2000. K dosažení cílů ochrany v územích soustavy Natura 2000 je tak nezbytná úzká komunikace státu a jeho spolupráce s vlastníky a správci pozemků, obcemi, nestátními organizacemi a dalšími subjekty, které působí v konkrétní lokalitě. Pro lesnické a zemědělské hospodaření v územích soustavy Natura 2000 bylo vydáno několik metodických materiálů.

V roce 2005 byla na MŽP ustavena pracovní skupina složená ze zástupců AOPK ČR, Lesů ČR, Vojenských lesů a statků ČR a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, jejímž úkolem bylo řešit problematiku zavádění soustavy Natura 2000 do systému lesního hospodářského plánování a lesnické praxe. Výsledkem jednání pracovní skupiny jsou Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Vznikl souhrn obecných zásad péče o typy lesních přírodních stanovišť představujících předměty ochrany v evropsky významných lokalitách zaměřený na: 1) Priority ochrany typů lesních přírodních stanovišť představujících předměty ochrany v konkrétních evropsky významných lokalitách, 2) Opatření nezbytná pro udržení příznivého stavu typů lesních přírodních stanovišť představujících předměty ochrany v konkrétních evropsky významných lokalitách, 3) Opatření doporučená pro zlepšování stavu typů lesních přírodních stanovišť.

Pravidla obsahují přehled jednotlivých typů lesních přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 vyskytujících se na území ČR a jejich převod na biotopy. Výsledkem jednání je také Přehled typů přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 vyskytujících se na lesních pozemcích ČR a jejich převod na biotopy, soubory lesních typů a cílové hospodářské soubory.

Omezení zemědělského hospodaření

Zemědělské hospodaření není v evropsky významných lokalitách a v ptačích oblastech většinou omezeno. Žádoucí je takový způsob hospodaření, který negativně neovlivňuje biotopy resp. chráněné ptačí druhy. Případná omezení se vztahují hlavně na aplikaci chemických látek.

V některých územích jsou však vyjmenovány činnosti k jejichž provádění je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Typicky se jedná o následující činnosti:

 • používání chemických prostředků k hubení hlodavců při zemědělském hospodaření
 • letecká aplikace biocidů
 • letecká aplikace látek, které mohou změnit chemické vlastnosti půdního prostředí
 • hnojení luk kejdou
 • činnosti vyvolávající změnu ustálené hladiny podzemní vody
 • provádění terénních úprav

Se zemědělci (vlastníky či nájemci pozemků) hospodařícími v evropsky významných lokalitách či ptačích oblastech existuje i možnost individuální dohody o způsobu hospodaření, které vyhovuje potřebám ochrany území resp. ptačího druhu.

Zemědělci, kteří hospodaří na území soustavy Natura 2000 mají možnost čerpat kompenzace za omezení způsobu hospodaření. Tyto kompenzace jsou poskytovány z dotačních programů Ministerstva zemědělství.

Omezení lesnického hospodaření

Lesnické hospodaření je v některých evropsky významných lokalitách a zejména v ptačích oblastech částečně omezeno. Cílem je hospodařit tak, aby nebyly ohroženy chráněné druhy a jejich biotopy. Omezení se týkají především těžby v okolí známých hnízd vyjmenovaných druhů dravců, sov a čápa černého, a těžby porostů o určitém stáří a druhovém složení v hnízdní době. Další omezení se týkají aplikace chemických látek a udržování odvodňovacích systémů.

Pro některá území jsou v nařízení vlády, kterým se tyto oblasti vyhlásily, vyjmenovány určité činnosti, ke kterým je potřeba předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Typicky se jedná o následující činnosti:

 • provádění mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech
 • provádění nahodilé těžby dřevin, s výjimkou vývratů a ležících částí zlomených stromů
 • provádění péče o lesní porosty ve vzdálenosti menší než 200 m od obsazených hnízd
 • provádění letecké aplikace biocidů
 • provádění letecké aplikace látek, které mohou změnit chemické vlastnosti půdního prostředí
 • provádění terénních úprav
 • aplikace prostředků pro hubení hlodavců mimo prostory lesních školek
 • provádění celoplošné přípravy půdy před umělou výsadbou stahováním humózní vrstvy
 • udržování odvodňovacích systémů
 • provádění činností vyvolávajících změnu ustálené výše hladiny povrchové a podzemní vody

S lesníky (vlastníky či nájemci lesa) existuje možnost individuální dohody a uzavření smlouvy o způsobu hospodaření.


Omezení vodohospodářského a rybářského hospodaření

Vodohospodářské a rybářské činnosti jsou v některých oblastech usměrněny tak, aby nedocházelo k negativnímu vlivu na druhy, které jsou předmětem ochrany, ani na jejich stanoviště.

Předmětem usměrnění je především hnojení rybníků, odstraňování litorálních porostů a vstup do litorálních porostů a hnízdních kolonií vyjmenovaných druhů ptáků. Důležité je omezení manipulace s vodní hladinou na některých rybnících.

Dále jsou pro některá území v nařízení vlády, které konkrétní oblast vyhlašuje stanoveny činnosti, které lze vykonávat pouze na základě souhlasu orgánu ochrany přírody. Jedná se typicky o tyto činnosti:

 • používání biocidů při obhospodařování rybníků
 • vstup a zajíždění lodí do blízkosti hnízd
 • regulace nebo úprava vodních toků
 • provádění terénních úprav
 • provádění činností majících vliv na změnu ustálené hladiny povrchových či podzemních vod

Tak jako u zemědělského a lesnického hospodaření lze uzavřít s vlastníkem či nájemcem smlouvu o způsobu hospodaření.

Omezení myslivosti

Myslivost není v územích soustavy Natura 2000 většinou nijak výrazněji omezena. Případné omezení se týká převážně umísťování nových mysliveckých zařízení, vypouštění uměle odchovaných kachen či usměrnění lovu v některých ptačích oblastech.

Dále jsou pro některá území v nařízení vlády, které konkrétní oblast vyhlašuje stanoveny činnosti, které lze vykonávat pouze na základě souhlasu orgánu ochrany přírody. Jedná se typicky o tyto činnosti:

 • nové umisťování mysliveckých zařízení v určité vzdálenosti od hnízd
 • zavádění farmových chovů vodní drůbeže
 • zavádění intenzivních chovů lesní zvěře
 • lov pernaté zvěře
 • používání otrávených návnad při výkonu práva myslivosti

Omezení pro občany žijící v oblastech Natura 2000 a pro návštěvníky

Na občany žijící na území Natura 2000 ani na turisty, kteří tyto lokality navštěvují, se nevztahují žádná výrazná omezení.

Pro některá území jsou v nařízení vlády, kterým je konkrétní území vyhlášeno stanoveny určité činnosti k jejichž provádění je třeba souhlasu orgánu ochrany přírody. Typicky se jedná o tyto činnosti:

 • změna způsobu využití pozemků
 • vstup do určitých míst v době hnízdění ptáků
 • vytyčování nových turistických a cyklistických tras
 • vytyčování nových lyžařských tras
 • organizování sportovních soutěží
 • provozování vodních sportů (jachting, windsurfing)
 • provozování vodních skůtrů

Omezení investičních záměrů

Legislativa ochrany přírody v rámci soustavy Natura 2000 nezabraňuje investicím ani realizacím ekonomických záměrů a koncepcí na evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech, pouze upravuje přísná pravidla, za jakých je taková realizace možná. Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit lokalitu, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany. Toto hodnocení provádí speciální autorizovaná osoba a investor je povinen zajistit ho na své náklady.

Pokud není možné vyloučit negativní vliv koncepce nebo záměru na ptačí oblast, musí předkladatel zpracovat varianty řešení, jejichž cílem je negativní vliv na ptačí oblast vyloučit nebo v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírnit. Pokud alternativní řešení neexistují nebo je jejich dopad horší, může být ve výjimečných případech povolen i původní záměr.

Takový případ může nastat jen tehdy, převažuje-li nad ochranou přírody jiný veřejný zájem (např. ochrana veřejného zdraví, bezpečnosti, životního prostředí, aktivity ekonomické a sociální povahy, plnící specifické povinnosti veřejných služeb). K tomu, aby mohla být stavba realizována, musí existovat záruka, že neohrozí soustavu Natura 2000 jako celek. Součástí projektu potom musí být i rozsáhlé kompenzační opatření (např. vytvoření nového stanoviště na nové lokalitě, rozšíření existující lokality, zlepšení stavu zbývajících stanovišť…), o kterém informuje Evropskou komisi.

Poznatky z praxe

I přesto, že omezení hospodaření a dalších lidských činností nejsou většinou zásadního charakteru, mohou nastat případy, kdy omezení v konkrétním případě významně zasahuje do možnosti hodpodaření v území evropsky významné lokality či ptačí oblasti. Potvrzuje to například anketa časopisu Lesnická práce z roku 2011, v níž někteří účastníci z řad vlastníků či nájemců lesů označují omezení jako významná a uvádí, že finanční kompenzace ztráty nepokrývají.


Mohlo by vás také zajímat: Vybrané dotační programy pro zemědělství