Hluk je obtěžující zvuk, který do našich domácností proniká zvenčí, a to buď z  okolí budov nebo ze sousedních místností, nebo jej způsobují zdroje přímo uvnitř našich bytů. Pro klidný spánek je zapotřebí udržet hladinu hluku pod 30 db. Dlouhodobé vystavení hluku nad 65 db je považováno za nezdravé, dlouhodobá expozice hluku nad 90 db trvale poškozuje sluch. Hlukové limity jsou stanoveny legislativou, velké domácí spotřebiče musí být označeny údajem o hlučnosti. Měření hluku provádí akreditované laboratoře, velmi orientační měření lze provést chytrým mobilním telefonem.

Hluk je každý zvuk, který má subjektivně obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky. Na intenzitě hluku záleží jen částečně, neboť jeho vnímání je individuální. Zvuk je mechanické vlnění, které se šíří v látkovém prostředí podle fyzikálních zákonů všemi směry. Člověk vnímá frekvence o rozsahu asi 16 Hz – 20 000 Hz. Tento rozsah je také individuální. S přibývajícím věkem klesá zejména schopnost vnímat vyšší frekvence. Děti vnímají nejvyšší zvuky, dospělým se práh vnímání snižuje na cca 16 000 Hz a ve stáří se tato hranice posune až k 11 000 Hz. Lidská řeč má frekvenci od 500 do 2000 Hz. Zvuk člověk vnímá především sluchem a částečně také kostním vedením.

Intenzita zvuku je energie vlnění, která prochází jednotkou plochy. Pro jednodušší vyjádření intenzity je používána jednotka decibel (db). Jedná se relativní jednotku, která porovnává aktuální intenzitu zvuku se základní jednotkou. Tou je hodnota intenzity zvuku o frekvenci 1000 Hz, kterou člověk právě zaslechne, tedy je na prahu slyšitelnosti. Jeden decibel je 10 x log(x/y), kde x je intenzita naměřená a y je intenzita základní. Pro sluchový práh tedy platí hodnota i=10 x log (1/1) = 0 db. Z tohoto vztahu vyplývá důležitý poznatek. Rozdíl o intenzitě 3 db znamená, že hluk vnímáme jako dvojnásobný, rozdíl ve výši 10 db  je desetinásobný, 20 db stonásobný, atd. Nárůst tedy není lineární.

Tip.png více o jednotce decibel (dB)


Práh bolesti je hodnota intenzity zvuku, při které vzniká bolestivý pocit. U osob s normálním sluchem je to asi 130 db. Intenzita vnímaná jako nepříjemná hlasitost, nikoliv bolestivá, se nazývá práh nepříjemného poslechu a činí asi 100 db. Dlouhodobá expozice zvuku o intenzitě nad 90 db může vést k trvalému poškození sluchu.

Příklady intenzity zvuku, resp. hluku:

Zvuk db násobek prahu slyšitelnosti
šepot, šelest listí 10 10
tichá zahrada 20 100
kroky, tichá hudba 40 10 tis.
hluk v kavárně, hluk automobilu, hlasitá řeč 50 100 tis.
rozhovor, hluk v obchodě, televize, okno do ulice 60-65 1-5 mil.
školní třída 70 10 mil.
vysavač, štěkot psa, tramvaj, zvonění telefonu 85 300 mil.
rušná ulice, automobilový klakson 90 1 mld.
hluk ve velkých supermarketech a v továrnách 95 3 mld.
siréna policejního auta, diskotéka 100 10 mld.
sbíječka, rockový koncert 110 100 mld.
motorová pila, hrom 120 1 bil.
práh bolesti, sbíječka, start proudového letadla 130 10 bil.


Limity pro chráněný venkovní prostor staveb (do 2 m okolo bytových rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a zdravotních a sociálních zařízení)

den (6:00-22:00) noc (22:00-6:00)
základní limit – pro hluk jiný, než z dopravy 50 dB 40 dB
pro hluk ze silniční dopravy 55 dB 45 dB
pro hluk z železniční dopravy 55 dB 50 dB
pro hluk z hlavních silnic 60 dB 50 dB
pro hluk v ochranných pásmech drah 60 dB 55 dB
pro starou hlukovou zátěž 70 dB 60 dB
pro starou hlukovou zátěž u železničních drah 70 dB 65 dB

Stará hluková zátěž je stav způsobený silniční a železniční dopravou, který nastal před rokem 2000. Jedná se o změkčení podmínek pro starší zdroje hluku.

Limity pro hluk uvnitř obytných místností:

den (6:00-22:00) noc (22:00-6:00)
základní limit 40 dB 30 dB
pro hluk ze silniční dopravy 45 dB 35 dB
pro hluk z hudby, zpěvu a řeči 35 dB 25 dB

Pro stavby dokončené po 1. 6. 2006 platí pro hluk ze silniční dopravy základní limit.

Podle průzkumů veřejného mínění provedených společností STEM/MARK v roce 2017 je hluk nejčastějším problémem sousedského soužití v našich domácnostech. 29 % respondentů vidí hluk ze sousedství jako problém. K zdrojům hluku zvenčí se přidává hluk pocházející ze zdrojů spojených s provozem vlastní domácnosti. Pro klidný spánek by neměla intenzita hluku překročit 25 – 30 db. Nejběžnějšími zdroji hluku v domácnosti jsou lednička (cca 40 db), myčka (cca 50 db), pračka a sušička (cca 60 db) a všechny přístroje, jejichž součástí jsou motory. Maximální hlučnost spotřebičů stanovuje norma ČSN EN 28960 odpovídající mezinárodní normě ISO 8960:1991. U domácích spotřebičů je údaj u hlučnosti uveden na energetickém štítku.

Spolehlivé měření hluku a vibrací provádějí akreditované laboratoře vybavené certifikovanou měřící technikou. Laboratoře provádějí základní i specializovaná měření a vypracují o něm protokol, který lze dále používat např. pro jednání s úřady. Orientační cena za hodinu měření v chráněném prostoru je 1500 – 2000 Kč vč. DPH. Monitoring hluku na jednom měřícím bodě v chráněném prostoru trvající 24 hodin stojí přibližně desetinásobek.

Velmi orientační měření lze provést také pomocí aplikace v chytrém mobilním telefonu nebo tabletu vybaveném mikrofonem. Existují desítky mobilních aplikací (Android i iOS), které pomocí mikrofonu „měří“ intenzitu zvuku. Oproti kalibrovaným přístrojům ale mobily měří smíšené spektrum a nezohledňují váhu jednotlivých frekvenčních pásem. Samotné mikrofony jsou optimalizovány na frekvence odpovídající lidské řeči, nikoliv na celý slyšitelný rozsah. Podle experimentu provedeného odborníky na akustiku je nutno počítat u hluku o intenzitě 78,2 db s odchylkou ve výši až 30 % (v tomto případě ve smyslu „+“, aplikace tedy spíše přeměřovaly). Měření mobilem má celou řadu úskalí a výsledky jsou opravdu využitelné jen pro základní představu. Snad je možné tuto metodu doporučit jen pro hrubé porovnání intenzity zvuku ve stejném vnitřním prostředí po aplikaci různých protihlukových opatřeních, existuje-li konstantní zdroj zvuku.