CHKO Křivoklátsko

s poetickou přezdívkou Kraj Oty Pavla se rozkládá po obou březích středního toku Berounky. CHKO bylo vyhlášeno výnosem Ministra kultury v roce 1978, avšak u o rok dříve bylo vyhlášeno organizací UNESCO biosférickou rezervací v rámci programu MaB – člověk a biosféra (Man and Biosphere).

Poslání CHKO

Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozložení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin a s mnoha dochovanými památkami historického osídlení.

Předmět ochrany

"CHKO Křivoklátsko byla vyhlášena k ochraně jedinečných společenstev. Jedná se o různé typy doubrav, lesostepi, stepi a společenstva skalních výchozů. Území je hodnotné i z geologického a geomorfologického hlediska. Jako přírodovědecky velmi významné území bylo Křivoklátsko zařazeno do mezinárodní sítě biosférických rezervací UNESCO a ptačích oblastí evropské soustavy Natura 2000. Bylo zde zjištěno 120 druhů hnízdících a 35 druhů ptáků na průtahu. Na tomto území se vyskytuje 20 kriticky ohrožených, 37 silně ohrožených a 44 ohrožených druhů živočichů."

Charakteristika oblasti

Křivoklátsko se rozprostírá na západním okraji středních Čech na 2 geomorfologických celcích - Křivoklátské vrchovině a na severu Plaské pahorkatiny. Nejvyšším vrcholem je Těchovín 616 m n.m.. Ráz krajině vtiskla zejména řeka Berounka, která zde meandruje i vytváří kaňonovitá údolí. Oblast je zalesněna až ze 62 %! Nejrozlehlejší hvozd nese jméno Královský. NA královské věky neodkazuje jen zmíněný Královský hvozd, ale i četné hrady a zámečky, nejznámějším je Křivoklát, ale za zmínku stojí i Žebrák, Točník, Týřov nebo Krakovec a zámky Zbiroh nebo Nižbor.

Maloplošné zvláště chráněné území (MZCHÚ) v CHKO Křivoklátsko:

  • 4 národní přírodní rezervace
  • 16 přírodních rezervací
  • 6 přírodních památek

Co zde navštívit

  • Rozhledna Máminka na Krušné hoře - nabízí výhled až na dalekou Šumavu, ale Křivoklátsko z ní uvidíte jako na dlani.
  • hrad Krakovec

Zdroje a reference