Základní informace

Chráněná krajinná oblast Blanský les byla vyhlášena v roce 1990 a zaujímá plochu 212,35 km². Většina území spadá do okresu Český Krumlov, menší část do okresů České Budějovice a Prachatice. Jedná se o zachovalý krajinný celek v podhůří Šumavy na jehož území se nachází řada cenných lokalit.

Neživá příroda

Vlastní masiv Blanského lesa je plochá hornatina, jejíž široké hřbety podkovovitě obklopují hlubokou tektonickou kotlinu Křemžského potoka. Ostatní území má spíše charakter ploché až členité vrchoviny. Na východě je masiv Blanského lesa ostře ohraničen hluboce zaříznutým údolím Vltavy. Průměrná nadmořská výška kotlin je 550 m, hřbetů 750 m. Významné vrcholy:

 • Kleť (1083 m n. m.)
 • Bulový (953 m n. m.)
 • Buglata (832 m n. m.)
 • Vysoká Běta (804 m n. m.)
 • Kluk (741 m n. m.)
 • Chlumečský vrch (610 m n. m.)

V geologickém podloží zcela převládají přeměněné horniny, zejména granulit. Významné jsou vložky hadců a krystalických vápenců, které podmiňují vznik specifických půd a jim příslušejících rostlinných společenstev. Jihovýchodní hranici oblasti tvoří v krátkém úseku řeka Vltava, jejíž kaňon leží ve výšce asi 400 m n. m.. Osou území protéká Křemžský potok, který se vlévá se do Vltavy pod zříceninou hradu Dívčí kámen.

Fauna a flora

Území oblasti je z 55 % pokryto lesními porosty. Ty jsou svým složením unikátním komplexem přirozených lesů. Původní rostlinný pokryv Blanského lesa tvořily až na nepatrné výjimky bučiny. V průběhu kolonizace byly částečně vytěženy a v uplynulých dvou staletích nahrazeny kulturními porosty smrku a borovice. Na značné části plochy, zejména na severních svazích, se bučiny v původní formě zachovaly dodnes a jsou zde záměrně pěstovány. Místy se v bukových porostech vyskytuje v menší míře jedle. Zoologicky a botanicky zajímavé jsou i ostrůvkovitě se vyskytující reliktní bory na hadcích a při jižním okraji oblasti čočky krystalických vápenců. Nejvýznamnější lokality těchto vzácných stanovišť jsou zvlášť chráněny.

CHKO je bohatá i na řadu druhů bylin, jejichž výskyt je všeobecně podmíněn přítomností rozsáhlých bukových lesů. V jejich bohatém podrostu se vyskytuje mařinka vonná, věsenka nachová, hluchavka žlutá, lýkovec jedovatý, vraní oko čtyřlisté a řada dalších. Rostlinná a lesní společenstva jsou provázena přirozenou zvířenou. Mezi nejpozoruhodnější patří skupiny hmyzu a měkkýšů vázaných na vápencové a hadcové lokality. Z lovné zvěře je nejhojnější srnčí zvěř a prase divoké. Z ptáků je zastoupena silná populace holuba doupňáka, vyskytuje se zde jeřábek lesní, lejsek malý i lejsek černohlavý.

Maloplošná zvláště chráněná území

Na území chráněné krajinné oblasti je vyhlášeno deset přírodních rezervací, osm přírodních památek a jedna národní přírodní rezervace .

 • Chrášťanský vrch
 • Jaronínská bučina
 • Vysoká Běta
 • Dobročkovské hadce
 • Na Stráži
 • Šimečkova stráň
 • Malá skála
 • Ptačí stěna
 • Provázková louka
 • Hejdlovský potok
 • Mokřad u Borského rybníka
 • Bořinka
 • Horní luka
 • Kleť
 • Holubovské hadce
 • Dívčí kámen
 • Meandry Chvalšinského potoka
 • Kalamandra
 • Vyšenské kopce

Historické památky

Kromě přírodních krás je Blanský les bohatý i na historické památky a lidovou architekturu. K nejvýznamnějším patří cisterciácký klášter Zlatá Koruna s kostelem ze 13. století, dále zřícenina rožmberského hradu Dívčí kámen.

Odkazy