Baterie a akumulátory

Jaké jsou druhy baterií a akumulátorů?

Baterie

Baterie jsou chemické zdroje elektrické energie, které při vybíjení přeměňují chemickou energii na energii elektrickou, kterou předávají do spotřebiče. Rozlišujeme dva typy: primární (neboli jednorázové) a sekundární (neboli dobíjecí) baterie. Sekundární baterie (tzv. akumulátory) lze opakovaně nabíjet. Počet nabíjecích cyklů sekundárních baterií závisí na druhu baterie a pohybuje se řádově ve stovkách.

Akumulátor

Elektrické akumulátory jsou rovněž chemické zdroje elektrické energie, které jsou v průběhu nabíjení schopné přijímat elektrickou energii z vnějšího zdroje a ukládat ji (akumulovat) ve svých elektrodách jako energii chemickou. Po vybití naakumulované energie je možné akumulátor opětovně nabít. Od baterie se rovněž liší tím, že po sestavení není schopen okamžitě dodávat energii.

Zákon o odpadech baterie a akumulátory rozděluje podle použití na:

 • přenosné baterie nebo akumulátory - baterie, knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor, které jsou hermeticky uzavřeny a mohou být ručně přenášeny, pokud nejsou zároveň průmyslovou baterií nebo akumulátorem nebo automobilovou baterií nebo akumulátorem,
 • průmyslové baterie nebo akumulátory - jakékoliv baterie nebo akumulátory určené výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití nebo používané v jakémkoliv druhu elektrických vozidel,
 • automobilové baterie nebo akumulátory - baterie nebo akumulátory používané pro startéry, osvětlení nebo zapalovací systémy motorových vozidel a baterie nebo akumulátory používané ke stejným účelům v jiných výrobcích, pokud zároveň nejsou průmyslovou baterií nebo akumulátorem.

Čím jsou baterie a akumulátory nebezpečné a proč je třídit?

Nadoby baterie.jpg

Stejně jako se baterie a akumulátory liší typem podle použití, rozeznáváme i jejich různé chemické složení. Jako příklad škodlivých látek můžeme uvést kadmium, olovo, nikl, lithium a hydroxid draselný. Je důležité poznamenat, že různé typy baterií obsahují různé chemikálie, nikoli všechny najednou.

 • Kadmium – jedná se o kumulativní jed, který se hromadí v organismu, zejména pak v játrech a ledvinách. Kadmium je karcinogenní. Do organismu se může dostat potravinami nebo dýcháním kontaminovaného ovzduší.
 • Olovo – toxická látka, rovněž kumulativního charakteru. Po vniknutí do organismu se ukládá zejména v kostech a v krvi. Dlouhodobá expozice způsobuje zejména u dětí poruchy duševního vývoje. Otrava olovem se projevuje bledostí obličeje a rtů, zácpou a nechutí k jídlu, kolikou, anémií, bolestí hlavy, poškozením mozku a poruchami centrálního nervového systému.
 • Nikl – při zvýšených dávkách expozice (což se týká osob, které tento kov zpracovávají) hrozí vyšší riziko rakoviny a negativní vliv na plod těhotných žen. V běžném kontaktu s výrobky z niklu (náušnice, mince) může hrozit alergická kožní reakce projevující se zarudnutím nebo ekzémy na kůži. Existují i lidé alergičtí na nikl, u kterých může při trvalém kontaktu s niklem dojít k otokům nebo astmatickým záchvatům.
 • Lithium – při vdechování lithiového prachu dochází k bolesti nosu a dýchacích cest, hrozí plicní edém. Lithium při kontaktu s kůží reaguje na hydroxid lithný, který má silné dráždivé účinky a může vyvolat dušnost, nevolnost nebo kašel.
 • Hydroxid draselný (louh) – je žíravina, která při přímém kontaktu způsobuje popáleniny a puchýře. Při požití může vyvolat vnitřní krvácení.

Běžným a správným používáním baterií se samozřejmě nelze otrávit. Z vyjmenovaných negativních účinků látek obsažených v bateriích je ale zřejmé, že se jedná o nebezpečný odpad. Přestože z několika baterií, které máte doma pár let uskladněné, nehrozí tak silné dopady na zdraví, je dobré si uvědomit, jaké látky baterie obsahují a že není „normální“ je vyhodit do koše se směsným odpadem. Směsný odpad končí buď na skládce odpadů, nebo v lepším případě, ve spalovně odpadů. Při uložení baterií na skládku hrozí uvolnění škodlivých látek do spodních vod s následným transportem až do organismu rostlin, zvířat a lidí. Při spalování baterií, byť ve specializované spalovně pro odpady, jsou tyto kontaminanty uvolňovány do ovzduší a opět se stávají součástí životního koloběhu, který se dotýká i lidí. Z těchto důvodů jsou všechny baterie označeny symbolem přeškrtnuté popelnice, který nám říká, že baterie nepatří do komunálního odpadu, ale mají být tříděny a recyklovány. Dalším a rovněž velmi důležitým motivem pro třídění baterií a akumulátorů je zisk kovů, které by jinak musely být vytěženy. Uvádí se, že například při recyklaci železa je ušetřeno až 70 % energie oproti jeho těžbě.

Vykricnik.gif Podle zákona o odpadech máme všichni dokonce povinnost přenosné baterie a akumulátory odevzdávat pouze na místa zpětného odběru (viz. níže)!
Tip.png Pro zpříjemnění třídění baterií v domácnosti si můžete na internetových stránkách www.ecocheese.cz objednat zdarma designovou nádobu na shromažďování baterií.

Přestože při běžném užívání baterií v domácnosti nehrozí riziko závažného poškození zdraví, je dobré se držet několika zásad pro manipulaci a skladování baterií, které vám navíc pomůžou zbytečně nezkracovat životnost baterií a elektrospotřebičů:

 • Všechny baterie mají tendenci ztrácet časem energii, i když nebyly dosud použity. Proto skladujte i nepoužité baterie na chladném a suchém místě.
 • Nenechávejte baterie v přístrojích a zařízeních, pokud je delší dobu nebudete používat.
 • Baterie neotvírejte, neporušujte jejich vnější obal, nevhazujte nikdy do ohně.
 • Nedotýkejte se „vytékajících“ baterií holýma rukama.
 • Neskladujte použité baterie ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti zdrojů tepla.
 • Před odevzdáním přelepte nebo jinak izolujte póly použitých lithiových baterií z videokamer, fotoaparátů nebo mobilních telefonů.

Uvedení těchto zásad manipulace s bateriemi má své opodstatnění i ve studie z roku 2013 – 2014, která ukázala, že v běžné domácnosti se vyskytuje okolo 50 vybitých, používaných a nových baterií (zdroj: www.ecobat.cz).

Kam odevzdat vysloužilé baterie a akumulátory?

Baterie a akumulátory podléhají zpětnému odběru, a to podle základního principu povinnosti výrobce zajistit místa, kde může každý bezúplatně odložit baterie nebo akumulátory, a to bez ohledu na výrobní značku, stáří baterie a bez vazby na nákup nové baterie nebo akumulátoru.

Výrobce přenosných baterií a akumulátorů musí:

 • zřídit místo zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů v každé obci, městské části nebo městě, které má více než 1500 obyvatel,
 • zřídit místo zpětného odběru v každé obci, ve které jsou baterie a akumulátory, jež výrobce uvádí na trh, prodávány a která o to projeví zájem (tedy i v obcích s méně obyvateli než 1500),
 • zřídit místo zpětného odběru u každého prodejce, který prodává baterie a akumulátory, které uvádí na trh, pokud je k tomu prodejcem vyzván.

V jakých prodejnách tedy musí být umožněno odevzdávat baterie a akumulátory?

Zpětný odběr baterií a akumulátorů musí být zřízen ve všech prodejnách, ve kterých jsou baterie a akumulátory součástí běžného sortimentu a svou činností odpovídají některé ze skupin obchodů uvedených v příloze č. 10 zákona o odpadech:

Obchody uvedené v příloze č. 10 zákona o odpadech
Maloobchod bez omezení prodejní plochy Maloobchod s prodejní plochou nad 200 m2
Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s telekomunikačním zařízením Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s audio a videozařízením Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou Maloobchod se sportovním vybavením
Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty Maloobchod s hrami a hračkami
Maloobchod s fotografickým a optickým zařízením a potřebami Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách


Prodejny, které svou činností neodpovídají žádné ze skupin v tabulce, ale během posledního roku prodaly více než 2000 ks nebo 50 kg baterií, mohou požádat výrobce o zřízení místa zpětného odběru (který musí organizaci tohoto místa finančně zajistit). Ostatní prodejny mohou odebírat baterie a akumulátory od zákazníků dobrovolně (a na své náklady) a následně tyto vybrané baterie a akumulátory předávat na místo zpětného odběru. Místo zpětného odběru baterií a akumulátorů v prodejně musí být přístupné po celou provozní dobu přímo v místě prodejny. Odběr probíhá bezúplatně a bez vazby na značku nebo stáří baterie nebo akumulátoru.

Výsledkem výše uvedených povinností výrobců a prodejců je, že v České republice máme okolo 19 000 sběrných míst pro přenosné baterie a akumulátory. Sběrná místa najdete v obchodech, ale i ve školách či úřadech a sběrných dvorech. Sběrným místem jsou i červené kontejnery na elektrozařízení umístěné na ulicích, které mají speciální otvor pro vhazování baterií a akumulátorů. Nikdy ale nevhazujte baterie do otvoru pro samotné drobné elektrospotřebiče. Jedná se o jiný druh odpadu! Seznam míst zpětného odběru baterií a akumulátorů resp. sběrnou síť kolektivních systémů Ecobat a Rema battery, najdete na následujícím odkazu klikněte zde. (Pozn:. Ecobat zajišťuje asi 90 % sběru, Rema battery asi 10 %.)

Co do nádoby na zpětný odběr nepatří?

Dle doporučení kolektivního systému Ecobat do nádob na zpětný odběr baterií a akumulátorů nepatří následující:

 • rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie,
 • autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem,
 • baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků (takové baterie nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky a podobně),
 • plně nabité baterie,
 • baterie těžší než 1 kg.

Pokud máte baterie nebo akumulátory, které podle uvedeného výčtu do nádoby na zpětný odběr nepatří, odkazuje Ecobat na e-mail ecobat@ecobat.cz nebo telefonní číslo 233 332 787, kde vám poradí, jak s bateriemi naložit.

 • Do nádob naopak patří tyto baterie a akumulátory:
  • všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů a pod.),
  • velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg,

Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru o rozměrech 9x5 cm ve sběrném boxu.

V případě zařízení, ve kterých je baterie pevně zabudována, má jeho výrobce povinnost dodávat spolu s výrobkem návod obsahující způsob bezpečného vyjmutí baterie nebo akumulátoru. Zároveň je možné celé elektrozařízení včetně baterie nebo akumulátoru odevzdat do kontejneru na elektroodpad, na sběrném dvoře nebo v prodejně, kde elektrozařízení prodávají a je zde zřízeno místo zpětného odběru.

Autobaterie

Ačkoli autobaterie (a automobilové akumulátory) podléhají zpětnému odběru, nefunguje v ČR jako pro přenosné baterie žádný kolektivní systém, který by za výrobce autobaterií zpětný odběr zajišťoval. Zpětný odběr autobaterií je prováděn buď individuálně společností Kovohutě Příbram nástupnická a.s. nebo solidárním systémem – spojením několika výrobců autobaterií.

Výrobci autobaterií mají povinnost v každé obci, na jejímž území jsou autobaterie prodávány, zřídit a financovat místo zpětného odběru autobaterií. Toto místo může být buď přímo v místě prodeje autobaterií (autoservis apod.) nebo po dohodě s obcí ve sběrném dvoře. Na těchto místech zpětného odběru mohou občané staré autobaterie odevzdat a to opět bez ohledu na stáří nebo značku baterie. V současné době je v ČR několik stovek míst pro zpětný odběr automobilových baterií a akumulátorů. Jejich seznam je dostupný na již zmíněných webových stánkách Ministerstva životního prostředí - zde.

V případě autobaterií probíhá standardně jejich výkup v místě zpětného odběru. Ceny se pohybují od 10 do 16 Kč za kg, ale v průběhu roku se neustále mění podle stavu na burze. Například společnost Kovohutě Příbram umožňuje občanům nepřetržitý výkup autobaterií na vrátnici společnosti, a to při výkupních cenách 170 Kč za baterii z osobního automobilu a 340 Kč za baterii z nákladního automobilu.

Recyklace baterií a akumulátorů

Podle zákona o odpadech má výrobce povinnost zajistit, aby bylo recyklováno alespoň 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií nebo akumulátorů, 75 % niklkadmiových baterií nebo akumulátorů a 50 % ostatních baterií a akumulátorů. V případě baterií a akumulátorů spočívá jejich recyklace v získání kovů, které baterie obsahují, a jejich materiálovém využití. Recyklace kovů zásadní měrou snižuje energetickou spotřebu oproti jejich primárnímu získávání z přírodních zdrojů. Zároveň je recyklací zajištěno bezpečné odstranění nebo využití nebezpečných látek, které baterie obsahují. V první řadě musí být baterie ručně nebo mechanicky rozděleny podle jejich chemického složení a velikosti. Kolektivní systém Ecobat provádí třídění přenosných baterií na třídící lince na Kladně. Následně jsou různými metalurgickými a chemickými procesy z baterií získávány potřebné kovy (např. ocel, zinek, mangan, měď, železo, nikl). Autobaterie v České republice recykluje výhradně společnost Kovohutě Příbram. Olovo získané z recyklace autobaterií je pak základní surovinou pro výrobu slitin olova, které tato společnost následně prodává.

Závěr v číslech:

 • V různých maloobchodech se ročně prodá zhruba 150 milionů přenosných baterií.
 • Baterie obsahují 60 až 80 % využitelných kovů.
 • V české domácnosti najdeme okolo 10 vybitých baterií, které by mohly být zrecyklovány.
 • V roce 2014 bylo v rámci zpětného odběru vybráno přes 1000 tun přenosných baterií a akumulátorů a více než 20 000 tun autobaterií.

Související právní předpisy:

 • Zákon 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Vyhláška 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech

Zdroje a reference:


Mohlo by vás také zajímat: Zpětný odběr výrobků