Ústřední seznam ochrany přírody

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) soustřeďuje zřizovací a odbornou dokumentaci zvláště chráněných území (ZCHÚ), památných stromů, smluvně chráněných území (SCHÚ) a lokalit soustavy NATURA 2000, tj. evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). Vedení a provozování ÚSOP je podloženo zákonem 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny. Podrobnosti vedení ÚSOP a soupis požadovaných dat a dokumentů je upřesněn vyhláškou 64/2011Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Digitální registr ÚSOP

Aplikace Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody (dále digitální registr) byla vyvinuta v letech 2003 – 2005 v rámci projektu VaV/620/14/03 – Metody získávání, zpracování, archivace, standardizace a primární interpretace ekologicky relevantních informací o ZCHÚ. Řešitelem projektu byla společnost T-MAPY, spol. s r. o.

Digitální registr zpřístupňuje základní informace o zvláště chráněných územích (velkoplošných, maloplošných), územích soustavy Natura 2000 (ptačích oblastech , evropsky významných lokalitách ), památných stromech , smluvně chráněných územích a smluvně chráněných památných stromech spolu s vybranou listinnou a fotografickou dokumentací ze Sbírky listin Ústředního seznamu ochrany přírody a Fotoarchivu.

Digitální registr je dostupný na http://drusop.nature.cz

Reference:

LUX, J.; VLČKOVÁ, V. (2007). Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody: Uživatelská příručka. Ochrana přírody. 62, Příloha III/2007, I-IV. ISSN 1210-258X. Dostupné on-line http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/archive/003/000497.pdf?seek=1234980435