Zimní přikrmování zvěře

Zákon o myslivosti ukládá uživatelům honiteb povinnost provozovat krmelce, zásypy slaniska a napajedla a v době nouze zvěř řádně přikrmovat. Při přikrmování je nutno důkladně vybrat místo, na němž se má zvěř shromažďovat. Potrava by měla být podávána tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení (výzkumy ukazují, že tomu tak mnohdy není). Dále by potrava by měla být odpovídající dietetickým nárokům krmené zvěře.

Potrava by měla být co nejpřirozenější:

 • Srnčí zvěř - přirozeně spásá byliny a zelené listy, v zimě pak okusuje větvičky. V zimě proto nemá význam přikrmování travním senem. Vhodné může být přikrmování např. kukuřičnou siláží, která však snadno podléhá zejména hnilobám. Z vysokoenergetických krmiv (tzv. jadrných) je vhodné krmení kaštany, žaludy a bukvice. Je na místě podotknout že např. v Německu, se nesmí přikrmovat jinými druhy jádrovin, než výše zmíněnými.
 • Černá zvěř - prase divoké je všežravec, vyhledává především vysokoenergetické plody (žaludy, bukvice), kořeny hasivky orličí vejce pernaté zvěře, v hrabance žijící larvy hmyzu, drobné savce a plazy a v neposlední řadě nepohrdne ani zdechlinou. Přikrmování je možné jadrnou složkou, dále dužnatými hlízami (brambory, krmná řepa, topinambury...) a nebo siláží, důležité je zejména v letech, kdy se neurodilo příliš bukvic a kaštanů.

Zcela nevhodné je podávat zvěři například suché pečivo!

Klady přikrmování zvěře

 • snížení znehodnocování dřevin okusem (zvířata se soustřeďují na místa, kde nejsou tolik nežádoucí)
 • vyšší přežívání zvěře díky lepší kondici
 • lepší kondice a tím např kvalitnější paroží

Výčet zde uvedených kladů je uveden v bakalářské práci (viz zdroje) a je patrné, že výhody z přikrmování zvěře mají zejména myslivci.

Zápory přikrmování zvěře

 • nárůst početních stavů - větší škody na zeleni
 • pokles selekčního tlaku - přežívají jedinci, kteří by byly odstraněni přirozeným výběrem
 • podávání energeticky bohatých krmiv v době nouze nerespektuje sezónní cykly zvěře
 • nevhodná dieta (například zaplísněné krmivo) může vyvolat choroby a úhyny - z výzkumu provedeném Mendelovou univerzitou vyplynulo, že kvalita krmiva předloženému zvěři je v 9 z 10 příkladů neodpovídající a v extrémních případech je takové krmivo toxické.

Poměrně Zajímavý je poznatek, že zvěř (zejména srnčí) má největší nedostatek potrav v období "žní", tehdy by totiž měla nabírat tukové zásoby,, které mají pomoci k přečkání zimního období. důvodu zemědělské výroby však mají zvířata právě v této době potravy nedostatek, ačkoli pro člověka znamenají žně období hojnosti.

Přikrmování zvěře fyzickou osobou

Pokud byste rádi přilepšili zvěři, dbejte prosím zásad uvedených v úvodu tohoto příspěvku:

 • vybírejte přirozenou potravu - ideální je na podzim nasbírat žaludy nebo bukvice a ty dobře uskladnit. Což může být skvělý program pro děti či vnoučata. Dalším typem je kosení trávy a sušení sena (opět vyžaduje dobré uskladnění). Srnčí zvěř se živí okusem, proto můžete k příkrmu použít i větve z ovocných stromů, které se stříhají v období zhruba od prosince do března. Rozhodně není vhodné krmení starým pečivem!
 • krmivo podávejte tak, aby nebylo znehodnoceno povětrnostními vlivy

Zdroje a reference

 • Jakub Zelený (2011): Zhodnocení atraktivity a významu vybraných krmiv pro přikrmování srnčí zvěře. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav myslivosti a ochrany lesa. Bakalářská práce
 • Lenka Perfollová (2007):Problematika přikrmování prasete divokého ve volných honitbách Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav myslivosti a ochrany lesa. Bakalářská práce

Související předpisy