Činnosti, které jsou v lese zakázány

Lesní zákon v rámci institutu obecného využívání lesů umožňuje každému vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí a chovat se v něm takovým způsobem, který lesní zákon umožňuje.

Existují však činnosti, které zákon dle § 20, odst. 1. zakazuje. Tyto činnosti, včetně výše možné peněžní sankce za porušení zákazu, jsou shrnuty do tabulky.

Písmeno odst. 1

Komentář

Max. výše sankce za porušení

a) Rušit klid a ticho Účelem zákazu zamezit takovému chování  návštěvníků lesa, které by rušilo nebo znepříjemňovalo nejen pobyt ostatních návštěvníků lesa, ale i klid lesní zvěře (typicky hlasitým provozem audiozařízení, hlasitým zpěvem, křikem a podobně), 5.000,- Kč
b) Provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty   15.000,- Kč
c) Vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin   5.000,- Kč
d) Těžit stromy a keře nebo je poškozovat   15.000,- Kč
e) Sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet Semena lesních dřevin, jmelí ani ochmet nejsou považovány za lesní plody, které lze sbírat pro vlastní potřebu bez potřeby povolení. Právo sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet má vlastník lesa případně osoby, kterým vlastník sběr povolí. 5.000,- Kč
f) Sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les Sběr borůvek pomocí tzv. hřebenu, nadměrný sešlap porostů při sběru plodů, olamování větví atp. 5.000,- Kč
g) Jezdit a stát s motorovými vozidly Zákaz se vztahuje na všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa, tzn. i na lesní cesty bez ohledu zda jsou či nejsou zapsané v katastru. Zákaz se nevztahuje na ostatní veřejné komunikace procházející lesem. 5.000,- Kč
h) Vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu Oplocenými místy jsou zpravidla lesní školky nebo kultury ohrazené oplocením na ochranu proti škodám zvěří apod. Cílem tohoto zákazu je zamezit vstupu návštěvníků lesa do míst, která je třeba chránit buď v zájmu hospodaření v lese nebo dalších důvodů (např. výzkumné plochy), 5.000,- Kč
i) Vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví Cílem zákazu je zejména bezpečnost návštěvníků lesa, a předcházení  kolizním situacím, ke kterým by mohlo dojít v důsledku úrazů nebo škod na majetku návštěvníka lesa. 5.000,- Kč
k) Kouřit, rozdělávat nebo udržovat ohně a tábořit mimo vyhrazená místa Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je podle odst. 2 zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, což je vzdálenost, přes kterou se může oheň v důsledku větru snadno rozšířit do lesa. Účelem tohoto zákazu je především ochrana lesa před požáry. Dále je jeho účelem usměrnění rekreační aktivity občanů, které by  mohlo mít za následek poškození lesa. Vlastník lesa může v lese vyhradit místo pro táboření. 15.000,- Kč
l) Odhazovat hořící nebo doutnající předměty Důvody tohoto zákazu jsou obdobné jako u zákazu kouření v lese. 15.000,- Kč
m) Narušovat vodní režim a hrabat stelivo Vodohospodářská funkce je jednou z nejdůležitějších mimoprodukčních funkcí lesa. Proto  nesmí být narušován přirozený vodní režim lesní půdy. Cílem  zákazu je vyloučení činností, které by mohly vodní režim ohrozit nebo narušit.  Hrabání steliva (hrabanky) je v lese zakázáno, protože poškozuje povrch půdy, ale také lesní půdu ochuzuje a tím snižuje její úrodnost. 5.000,- Kč
n) Pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty Pasení dobytka v lese a jeho pohyb má za následek narušování půdního povrchu, ztížení nebo znemožnění přirozené obnovy lesa a vede k poškozování lesních porostů okusem. Není však zakázán průhon dobytky po lesní cestě nebo průseku v lese, pokud bude zabezpečeno, aby se dobytek při průhonu nerozbíhal po lese. Za hospodářská zvířata se považuje i drůbež. 5.000,- Kč
o) Znečišťovat les odpady a odpadky   15.000,- Kč
j) Mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních Uvedené činnosti mohou vést k poškození lesa, ať už k poškození nebo narušení povrchu půdy nebo poškození lesních porostů). Účelem zákazu je chránit les. Aby nebyla narušena rekreační funkce lesa, nevztahuje se zákaz na lesní cesty (bez ohledu na to zda jsou či nejsou zapsány v katastru) nebo vyznačené trasy.  Vyznačenými trasami se rozumí například stezky značené turistickými značkami nebo jiným způsobem a trasy vyznačené vlastníkem či se souhlasem vlastníka lesa pro daný účel (např. pro jízdu na horských kolech). 5.000,- Kč

Výjimky ze zákazů

Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů. 

Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena. 


Orgán ochrany lesa

Stručné vysvětlení: Obecní úřady s rozšířenou působností rozhodují o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lesem a o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud nepřesahují jejich správní obvod.  V případě, že hromadná sportovní akce přesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností, rozhoduje o povolení výjimky ze zákona a o stanovení podmínek Kraj.

Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy. 

Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a), h) a j) a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny b) a g) se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů. 

Dohled nad dodržováním ustanovení o zákazech

Na dodržování povinností dle § 20 dohlíží lesní stráž

Reference a zákony

Autor textu a datum aktualizace

--Irena Tichá (diskuse) 08. 03. 2015, 22:57 (CET)