Vyzařování počítačových monitorů a obrazovek TV

Televizní obrazovky a klasické počítačové monitory (CRT) jsou obklopeny elektromagnetickým polem vychylovacích cívek, které jsou jejich součástí. Magnetická složka převažuje nad elektrickou, která nemá prakticky žádný hygienický význam. Praktický význam má sledování elmag. polí u počítačových monitorů, které uživatel sleduje ze vzdálenosti okolo 50 cm a případně méně. Na problematiku účinků polí indukovaných elektronikou obrazovek upozornily v širší míře studie z počátku devadesátých let. V reakci na tyto poznatky vznikly postupně se zpřísňující normy, které jsou výrobci monitorů celosvětově akceptovány – MPR-II/III a TOC.


Klasické obrazovky – monitory CRT – vytvářejí elektromagnetické pole (EMF) o nejvyšší frekvenci zpravidla od 16 kHz u TV přijímačů po 70 KHz u monitorů s nejvyšším rozlišením. Vlnová délka při nejvyšších harmonických frekvencích tohoto pole se pohybuje okolo stovek metrů, a proto nelze EMF v okolí monitorů označovat za záření.

Zdrojem pole jsou zejména vychylovací cívky obrazovky. Na indukci magnetického pole se podílí i vinutí transformátoru a další elektrické obvody uvnitř monitoru.

Na nebezpečí související s působením EMF z monitorů upozornily nezávislé studie (Švédsko, USA) z 80. a 90. let 20. století. Vliv EMF byl označeny jako potenciální příčina poškození chromozómů, růstových změn kostí, změn srdeční frekvence a narušení základní genetické výbavy buňky. Nebyly sice předloženy vědecké důkazy o této příčinné souvislosti, nicméně v rámci předběžné opatrnosti byla poprvé ve Švédsku z iniciativy zaměstnaneckých svazů přijata tzv. „Švédská norma“ MPR II. Ta byla v roce 1991 přijata švédskou unií Swedish Union of Professional Employees.

Logo certifikace výrobku podle TCO

Tato unie později iniciovala vznik ještě přísnějších norem, jejichž název „TCO“ je zkratkou švédského názvu unie (Tjänstemännens Centralorganisation – TCO). Norma TCO je založena na kolektivní zkušenosti okolo 1,3 milionu profesionálů – členů unie. Norma se nevztahuje jen na monitory, ale v podstatě na veškerou kancelářskou elektroniku a v poslední době i na další kancelářské vybavení. Souběžně s vývojem TCO vznikla ještě rozšířená norma MPR III blízká svými požadavky TCO-99. Na některých trzích je norma MPR II/MPR III stále žádanou značkou a například v Rusku je MPR II oficiálním hygienickým standardem.

MPR-II je standard určený pouze pro snížené elektrostatické a elektromagnetické emise. Norma TCO je přísnější a komplexnější certifikace než MPR II a její požadavky pokrývají celou škálu oblastí: životní prostředí, ergonomii, použitelnost, emise elektrického a magnetického pole, energetickou spotřebu a bezpečnost při práci s elektřinou a ohněm. TCO norma byla poprvé přijata v roce 1993 pod názvem TCO-92. V roce 1995 následovala TCO-93, v roce 1999 TCO-99 a dále norma TCO-03 vydaná 21.10.2005. Zatím poslední a nejpřísnější je zcela nová norma TCO-06 pro „ploché displeje“, vydaná 16.8.2006. Tato norma se prakticky vztahuje na LCD zobrazovací panely.

Monitory typu CRT se stále posuzují podle normy TC-03, podle které platí pro elektrickou složku pole následující limitní hodnoty: Pro pásmo I <5 Hz – 2 kHz> platí limitní hodnota ≤ 10 V/m, měřeno ve vzdálenosti 30 cm a 50 cm před obrazovkou. Pro pásmo II <2 kHz – 400 kHz> platí limitní hodnota ≤ 10 V/m, měřeno ve vzdálenosti 50 cm okolo celé jednotky a 30 cm před obrazovkou.

Pro magnetickou složku pole platí tyto limity:

  • Pro pásmo I <5 Hz – 2 kHz> platí limit ≤ 200 nT (nanoTesla) měřeno ve vzdálenosti 30 cm před obrazovkou a 50 cm okolo celého přístroje.
  • Pro pásmo II <2 kHz – 400 kHz> platí limit ≤ 25 nT měřeno v okruhu 50 cm okolo přístroje.

Výrobce usilující o udělení odpovídající certifikace musí splnění limitních hodnot dokládat zprávou laboratoře akreditované TCO. Normy TCO jsou velmi přísné i ve vztahu k obecným požadavkům na ochranu před neionizujícím zářením, které jsou od roku 1999 mezinárodně standardizovány na základě směrných hodnot Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) a promítají se do evropské standardizace a národních legislativ.

Podle sofistikovaných měření a výpočtů zveřejněných v roce 2000 Národní referenční laboratoří (NRL) pro neionizující elektromagnetická pole a záření provedených na řadě monitorů bylo konstatováno že „elektromagnetické pole nepřekročí ani v těsné blízkosti monitoru přípustnou hodnotu pro obyvatelstvo stanovenou v mezinárodních i v národních standardech 1)“.

Závěrem lze konstatovat, že výrobky označené mezinárodní certifikací MPR / TCO jsou z hlediska účinků elektromagnetického záření zcela bezpečné. Vzhledem ke stanoveným vzdálenostem měření lze doporučit minimální odstup od obrazovky ve vzdálenosti 50 cm, rozhodně ne méně než 30 cm. Při nákupu zobrazovací jednotky dbejte vždy na to, aby byla odpovídajícím způsobem certifikována, tj. nejlépe poslední TCO certifikát. Ovšem bez ohledu na nadstandardní certifikaci obrazovek (MPR / TCO) musí požadavky na ochranu před neionizujícím zářením splňovat i všechny ostatní výrobky uváděné na evropský trh a opatřené certifikací shody (CE). Renomované certifikační programy pro obrazovky však zaručují splnění těch nejpřísnějších parametrů.


  • V té době byla ještě v platnosti později zrušená vyhláška č. 408/1990 Sb., později nahrazená Nařízením vlády ČR č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, do kterého se promítly požadavky na mezinárodní směrné limity ICNIRP.

Doplňkové údaje:

V poslední době převažují při pořizování zobrazovacích jednotek pro obecné použití LCD panely. I když i pro ně je zpracována odpovídající norma limitující sílu elmag. pole, EMF indukovaná těmito jednotkami jsou pro absenci vychylovacích cívek podstatně nižší.

Další zdroje informací:

Download.png Stáhněte si Plný text normy TCO'03 - CRT monitory
Download.png Stáhněte si Plný text normy TCO'06 - LCD monitory

Související zákony a předpisy:

  • Nařízení vlády 480/2000Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením,