Vyzařování ostatních domácích spotřebičů

Základní charakteristika: Domácí elektrické spotřebiče pracující s napětím 220/240 V, kterými protéká proud o frekvenci 50/60 Hz. indukují elektromagnetická pole. Zdroje těchto polí jsou zejména v částech obsahujících vinutí, tj. cívky, transformátory, motory. Všechny tyto spotřebiče musí splňovat evropskou normu stanovující požadavky na „elektromagnetickou kompatibilitu“, aby bylo zaručeno vyloučení vzájemného rušení a ovlivňování. Vliv na lidské zdraví je u těchto spotřebičů nevýznamný, neboť intenzita indukovaných polí je velice nízká. Zvláštní případ však představují zařízení s obrazovkou, mikrovlnné trouby, zařízení obsahující emitor laserového paprsku a zařízení emitující UV záření.

Potenciál negativně ovlivnit indukovaným elektromagnetickým polem (EMF) lidský organismus mají některá zařízení pracující s velkými proudy a napětími – silová zařízení a vedení. V relativně méně bezpečné blízkosti těchto zařízení se však „ostatní občané“ dle definice Nařízení vlády ČR č. 480/2000 Sb. nemohou při dodržení obecných bezpečnostních pravidel vyskytnout. U domácích spotřebičů je pak riziko zdravotního ohrožení vzhledem k nízkým hodnotám napětí, proudu a frekvence nevýznamné. Všechny přístroje, které jsou uváděny v ČR na trh musí splňovat harmonizační předpoklady pro elektromagnetickou kompatibilitu.

Zvyšování produkce a rozvoj mezinárodního obchodu s elektronikou vedlo v 80. letech k ustavení evropské komise, jejímž úkolem bylo sjednotit a zpřísnit požadavky na odrušení potenciálních zdrojů elektromagnetického rušení a rovněž požadavky na odolnost elektronických zařízení vůči tomuto rušení. Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) byly formulovány v r. 1989 prostřed­nictvím Směrnice Rady Evropské unie č. 89/336/EEC s názvem „Směrnice o sbližování zákonů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility“ Tato směrnice byla v dubnu 1992 upřesněna další Směrnicí Rady Evropské unie č. 92/31/EEC.

Zapracování aktuálních předpisů a požadavků Evropských společenství na výrobky z hlediska EMC zajišťuje Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. Domácí elektronika prodávaná v zemích ES musí být označena známkou shody „CE“. Tato známka zahrnuje splnění požadavků na EMC a řadu dalších parametrů (bezpečnost, ochrana ŽP, hygiena, atd.).

Specificiké kategorie:

  • Zařízení s obrazovkou - Kromě známky shody je zárukou bezpečnosti certifikace podle dalších mezinárodních standardů (MPR, TCO) – viz samostatné téma.
  • Mikrovlnné trouby - Mikrovlnná trouba (MT) obsahuje zařízení nazývané magnetron generující záření o frekvenci 2,45 GHz a vlnové délce 12,24 cm. Toto mikrovlnné záření rozkmitá molekuly vody v potravinách a způsobí ohřívání hmoty. Konstrukce mikrovlnné trouby je řešena tak, že záření o příslušné vlnové délce nemůže proniknout ven. Vnitřní prostor je umístěn v kovovém pouzdře a ve dvířkách je instalována kovová mřížka, přičemž velikost otvorů brání pronikání záření příslušné vlnové délky. Také mikrovlnná trouba musí být opatřena známkou shody CE, která zaručuje, že byla vyrobena v souladu s normami a požadavky na ochranu před zářením. Je zapotřebí dbát bezpečnostních pokynů u příslušného výrobku, tj. zejména nepoužívat MT, je-li poškozena, zasahovat do její konstrukce, nebo se pokoušet zapnout MT při otevřených dvířkách.
  • Laserová zařízení - Nařízení vlády ČR č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením v § 4 zařazuje laserová zařízení do jednotlivých kategorií. Pro domácí spotřebiče přichází v úvahu kategorie podle písmen a) a b), tj. kategorie I a kategorie II. Do kategorie I patří lasery, jejichž paprsky nemohou na úrovni oka nebo kůže překročit nejvyšší přípustné hodnoty emise, nebo se paprsek vůbec nedostane ven ze zakrytovaného zařízení, či jen mimořádně zeslabený. Do kategorie II patří zařízení vyzařující viditelné světlo jehož zářivý tok překračuje limity pro třídu 1, ale nepřekračuje hodnoty 10–3 W
    • kategorie I (Class 1 Laser Product) - patří CD a DVD přehrávače a mechaniky k osobním počítačům. CD a DVD přehrávače jsou přítomné prakticky v každé domácnosti. Princip „čtení“ disků je založen na průchodu laserového paprsku diskem, na kterém se střídají drobné prohlubně – „pity“ – a rovné úseky, jeho zpětném odražení od reflexní vrstvy a konečně registraci jeho dopadu na senzor. Zde dojde k vyvolání odezvy v závislosti na tom, zdali paprsek prošel „pitem“, nebo hladkým úsekem. CD a DVD jednotky patří do kategorie I a musí být podle nařízení vlády 480/200 Sb. vyznačena zákazem snímání krytu a případně informací o postupu při opravě (sejmutém krytu).
    • kategorie II - patří sem všechna zařízení, která vyzařují viditelné světlo, ale jeho zářivý tok není vyšší než 1 mW. Patří sem i nejrůznější laserová ukazovátka (zářivý tok nižší než 1 mW). Ta musí být opatřena výrazným varováním – výstražným textem. Při zásahu oka paprskem zdroje třídy II nehrozí poškození zraku, pokud je normálně zachován a nepotlačen mrkací reflex. Podle NRL pro pro neionizující elektromagnetická pole je doba, která uplyne od zásahu oka laserovým svazkem do reflexního zavření očí, nebo odvrácení hlavy je dostatečně krátká na to, aby při daném zářivém toku nedopadla na sítnici větší světelná energie než 0,25 mJ, což limit pro expozici oka při přímém pohledu. Některá ukazovátka mají výkon mezi 1 a 5 mW a hustotu zářivého toku nižší než 25 W/m2 a patří tak do kategorie IIIa. O ochraně zraku před těmito zdroji platí totéž co u třídy II, pouze s tím rozdílem, že nesmí být současně používáno optických přístrojů (brýle, dalekohled).
  • Za­řízení emitující UV záření

Pokud jde o domácí spotřebiče, přichází v úvahu využívání domácích jednostranných či oboustranných solárií. U těchto výrobků je třeba dbát mimořádné pozornosti, zda vykazují všechny znaky certifikace a shody. Harmonizační požadavky na bezpečnost opalovacích zařízení pro kosmetické účely vychází ze Směrnice Rady 73/23/EHS týkající se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí. Za vydání odpovídající harmonizační normy je zodpovědný Evropský výbor pro elektrotechnickou standardizaci (CENELEC).

Příslušná norma pro domácí spotřebiče sloužící k expozici kůže UV a infračervenému záření má označení EN 60335–2-27. Odpovídající harmonizovaná norma ČR nese označení ČSN EN 60335–2-27 „Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2–27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření“.

Další zdroje informací:

Související zákony a předpisy:

  • Zákon 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
  • Nařízení vlády 480/2000Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením