Vodní dílo

Výklad pojmu

z hlediska zákona jsou vodní díla stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tzv."vodním zákonem"

příklady vodních děl: přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy, studny, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod a další.

Zdroje a reference

  • Zákon 254/2001Sb., o vodách a změně některých dalších zákonů (vodní zákon)