Vliv hnojiv a pesticidů na vody

Jak hnojiva, tak i pesticidy mají negativní vliv na kvalitu vody. Do vod se tyto látky dostávají zemědělskou výrobou.

Hnojiva

Hnojiva jsou prostředky, které se aplikují do půdy nebo na list pro zlepšení výživy rostlin a ke zvýšení úrody. Za hnojiva jsou považovány látky obsahující živiny pro výživu kulturních rostlin a lesních dřevin, pro udržení nebo zlepšení půdní úrodnosti a pro příznivé ovlivnění výnosu či kvality produkce.

Hnojiva lze rozdělit na minerální a organická, nebo podle skupenství na hnojiva tuhá a hnojiva kapalná.

 • Minerální hnojiva (dusíkatá, fosforečná, draselná, vápenatá, hořečnatá, vícesložková) zahrnují všechny hnojivé látky vyráběné mimo zemědělský závod. Jsou to produkty především chemického, těžebního a stavebního průmyslu a dalších odvětví.
 • Organická hnojiva jsou hnojiva, která se vyznačují velkým objemem, jsou produkována v zemědělské prvovýrobě a dělí se na: hnojiva stájová (chlévský hnůj, kejda, močůvka, hnojůvka) a ostatní (komposty, zelené hnojení, sláma na hnojení, ostatní organická hmota).

Hnojiva se do vodního prostředí dostávají především splachem ze zemědělských půd (plošný zdroj znečištění), obohacují vodní prostředí minerálními živnými látkami především dusíku a fosforu a tím zvyšují intenzitu biologických procesů (primární produkce) a vedou k nežádoucímu rozvoji monokultur a zarůstání vodních těles – eutrofizace. Důsledkem je nejprve přemnožení fytoplanktonu (vodní květ) a posléze, po jeho masovém odumření, nedostatek kyslíku ve vodě (zejména u dna, kde je spotřebován na rozklad organické hmoty) a následné vymírání ryb a dalších organismů, zejména těch žijících u dna.

Pesticidy

Pesticidy jsou biocidní látky používané na ochranu hospodářských rostlin v zemědělství a lesnictví proti plevelům (herbicidy), houbám a plísním (fungicidy), hmyzím škůdcům (insekticidy) a hlodavcům (rotenticidy).

Pesticidy jsou látky jak organické, tak anorganické. Aktivní složkou mohou být Cu, Hg, As, Pb, F, polysulfidy nebo elementární síra. Známým příkladem je DDT. Jehož používání je však u nás a v zemích EU zakázáno. Pesticidy jsou ze zemědělských či lesnických půd vyplavovány do vodního prostředí, kde mohou působit toxicky. Řada aktivních složek pesticidů jsou prokázané karcinogeny. Do vodního prostředí se dostávají také jako součást průmyslových odpadních vod z jejich výroby. Pesticidy znečišťují především povrchové vody. Jejich výskyt je zpravidla sezónní (v souvislosti s obdobím použití/aplikace). Pesticidy mohou ve vyšších koncentracích porušit biologickou rovnováhu, ovlivnit až zablokovat proces samočištění a snižovat stavy vodních společenstev, zejména zooplanktonu a ryb.

Negativní vlivy pesticidů:

Většina z pesticidů usmrcuje či intoxikuje živočichy. V půdě zůstávají dlouhodobě zbytky (rezidua) pesticidu a začleňují se do potravních řetězců a hromadí se v mnohých organismech, kde narušují funkci hormonů v těle živočichů (i člověka). Obdobně jako v organismech vznikají při koloběhu pesticidů v přírodě rozkladné produkty, které mohou být jedovatější než původní látka.

 • Více informací o Pesticidech v potravinách najdete zde

Související zákony a předpisy:

 • Zákon 258/2000Sb., o ochraně veřejné zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon 185/2001Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 254/2001Sb., o vodách a změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 461/2004Sb., úplné znění zákona 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemii
 • Zákon 434/2005Sb., úplné znění 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
 • Vyhláška 382/2001Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
 • Vyhláška 274/1998Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
 • Vyhláška 273/1998Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv
 • Vyhláška 474/2000Sb., o stanovení požadavků na hnojiva
 • Vyhláška 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
 • Nařízení vlády 61/2003Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod
 • Nařízení vlády 103/2003Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv