Subjekty způsobilé k měření radioaktivity

Atomový zákon (18/1997 Sb.) stanoví výčet činností, pro jejichž vykonávání je zapotřebí povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Mezi nimi je i „provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem. Jedná se kromě osobní dozimetrie o měření a hodnocení radonu a přírodních radionuklidů a osobní dozimetrii na pracovištích se zdroji ionizujícího záření. Subjekty, které jsou oprávněny měření provádět jsou registrovány SÚJB a jejich seznam je veřejně dostupný.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydává podle § 9, odst. 1) písm. r) povolení k činnostem souvisejícím s osobní dozimetrií a měřením a hodnocením radonu a přírodních radionuklidů. Subjekty, kterým toto povolení vydá, a které jsou oprávněny tato měření uvádět jsou uvedena v registru na internetových stránkách SÚJB: (www.suj­b.cz/)

Povolení se vydávají zvlášť podle druhu činností:

 • Radon a radionuklidy:
  • A – výskytu radonu na stavebních pozemcích,
  • B – výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách,
  • E – obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech,
  • F – obsahu radonu ve vodě,
  • F/RN – obsahu některých dalších přírodních radionuklidů ve vodě.
 • Osobní dozimetrie (Druh povolení odpovídá výčtu pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů (§ 87 vyhl. 307/2002 Sb.)):
  • N – pracoviště typu NORM (písm. e) § 87 vyhl. č. 307/2002 Sb.)
  • L – paluby letadel (písm. a) § 87 vyhl. č. 307/2002 Sb.)
  • K – ostatní pracoviště (písm. b), c), d) § 87 vyhl. č. 307/2002 Sb.)
 • Osobní dozimetrie na pracovištích se zdroji ionizujícího záření


Vydaná povolení mohou být dále omezena na výkon činnosti pouze pro vlastní potřebu, nebo pouze pro vnitřní kontaminaci provozu provozovaného příslušným subjektem.

Kompetentní instituce:

 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Související zákony a předpisy:

 • Vyhláška SÚJB 307/2002 o radiační ochraně,
 • Zákon 18/1997 18/1997Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

Seznamy, adresáře, registry:

 • Registr subjektů s povolením podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., k provádění měření a hodnocení radonu a přírodních radionuklidů zde
 • Registr subjektů s povolením podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., k provádění osobní dozimetrie zde
 • Registr subjektů s povolením podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., k provádění osobní dozimetrie na pracovištích se zdroji ionizujícího záření zde