Sběr klestí

Právo sbírat pro vlastní potřebu lesní „klest“ má každý občan ze zákona. Nesmí přitom les poškozovat, činí tak na vlastní nebezpečí. Vlastník lesa nesmí bránit vstupu do lesa (např. jeho oplocením), ale může orgánu státní správy lesů v opodstatněných případech dočasně navrhnout vydání zákazu vstupu do lesa.

Dle zákona 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších změn a doplnění – Lesního zákona (L.z.) má „každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.“ (§ 19, odst. 1). Podle § 19 odst. 3 současně může vlastník navrhnout orgánu státní správy dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa a to z důvodů bezpečnosti nebo ochrany lesa.

Za suchou na zemi ležící „klest“ jsou považovány opadané nebo oddělené větve, jejichž průměr není větší než 7 cm. Podle lesnického názvosloví vycházejícího z českých státních norem oborové třídy 48 se za klest považují „oddělené malé větve stromu, někdy i jiné části stromu, například vršky zbývající v lese po těžbě dřeva“.

Využití pro vlastní potřebu znamená především to, že nasbíranou klest nesmí občan dále ekonomicky zhodnocovat – prodávat třetím osobám.

Pokud občan používá při sběru klestí např. vozík, nesmí s ním opouštět lesní cesty a vjíždět do porostu (§ 20, odst. 1, písm. j)). Vjíždět motorovým vozidlem do lesa a stát s ním v lese zakazuje § 20, odst. 1, písm. g) L.z. Další činnosti, které jsou v lese přímo zakázány ustanovuje § 20 L.z.

Vykricnik.gif Pokud při sběru klestí občan vjíždí do lesa motorovým vozidlem, nebo vjíždí do porostu s vozíkem, může mu orgán státní správy lesů uložit pokutu až do výše až 5 000,- Kč


Související zákony a předpisy

  • Zákon 289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,