Ptačí oblast

Výklad pojmu

Ptačí oblasti jsou území, která jsou nejvhodnější pro ochranu druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a stanovených právními předpisy Evropských společenství.

Společně s evropsky významnými lokalitami tvoří ptačí oblasti soustavu NATURA 2000.

Ptačí oblasti vyhlašuje vláda nařízením.

Související dokumenty

Zákon 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny

Směrnice O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (92/43/EHS) a směrnice O ochraně volně žijících ptáků (2009/147/ES)