Přírodní rezervace

Výklad pojmu

Označení PR foto: irča


Přírodní rezervace (PR) je co do rozlohy menší území soustředěných přírodních hodnot regionálního významu se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Přírodní rezervace je značena malým státním znakem České republiky a po obvodu pak dvěma červenými pruhy na sloupech a kmenech stromů.

Spolu s národní přírodní rezervací, národní přírodní památkou a přírodní památkou patří PR mezi "maloplošná zvláště chráněná území" (MZCHÚ).

Související dokumenty

Zákon 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny