Přípustné a běžné koncentrace radonu

Směrné hodnoty pro provádění protiradonových opatření a mezní hodnoty pro objemovou aktivitu radonu a radia a dalších radionuklidů stanoví vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., a to zvlášť pro obytné místnosti zkolaudovaných staveb a zvlášť pro obytné místnosti projektovaných a stavěných staveb. Dále jsou stanoveny hodnoty pro stavební materiály a vodu. Běžné koncentrace radonu je možné odvodit od průzkumů prováděných převážně v 90. letech 20. století.

Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně stanoví v §95, odst.1) směrné hodnoty pro rozhodování, zda mají být ve zkolaudovaných stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi provedena dodatečná opatření. Pro vnitřní prostory zkolaudovaných staveb je takovou hodnotou aktivita 400 Bq/m3, resp. dávkový ekvivalent 1 μSv/hod. V §95, odst. 2) je stanovena hodnota pro projektované a stavěné stavby, která činí 200 Bq/m3, resp. dávkový ekvivalent 0,5 μSv/hod. Tyto hodnoty jsou limitní pro přijatelné radonové riziko a jejich překročení musí vést k odpovídajícímu zásahu, jehož charakter se liší, podle toho jde-li o stavbu zkolaudovanou nebo o stavbu projektovanou či stavěnou.

Průměrná hodnota radioaktivity v bytech podle průzkumů z let 1993/1994 v České republice je 58 Bq/m3. Průměrná hodnota se liší podle regionů. V tomto průzkumu nebyl nikde podíl bytů s objemovou aktivitou radonu překračující směrnou hodnotu 200 Bq/m3 vyšší než 6%. Průměrně se jedná o cca 2–3% bytů. Vzhledem k intenzivním protiradonovým opatřením, realizaci Radonového programu a zakotvením přísných legislativních požadavků na potenciálně zdroje radionuklidů lze předpokládat, že podíl obytných budov s vyšší než přípustnou koncentrací bude klesat.

Koncentrace radonu v podloží může dosahovata hodnot v desítkách až tisících kBq/m3. Po opuštění podloží se však objemová aktivita radonu prudce snižuje naředěním se vzduchem na hodnoty v řádu jednotek Bq/m3.

Objemová aktivita radonu ve vodě dodávané do veřejných vodovodů by neměla překročit podle vyhlášky 307/2002 Sb . 50 Bq/l, u kojenecké vody je to 20 Bq/l, u balených stolních vod 50 Bq/l a u balených minerálek 100 Bq/l. Při překročení těchto limitů se může voda dodávat pouze tehdy, pokud by náklady na její úpravu nebo výběr jiného zdroje byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy.

V žádném případě pak nesmí být dodávána pitná voda s objemovou aktivitou vyšší než 300 Bq/l, resp. 100 Bq/l v balené kojenecké vodě a 600 Bq/l u minerálek. Podle SÚRO byla průměrná objemová aktivita Rn v pitné vodě z podzemních zdrojů v ČR v roce 1999 15 Bq/l a nejvyšší nalezené hodnoty byly v řádech 1000 Bq/l. Některé radioaktivní minerální vody vykazují objemovou aktivitu Rn až v řádech deseti tisíců Bq/l.

Mezní hodnoty aktivity radia (226Ra), které je rozpadovým předchůdcem radonu ve stavebních materiálech jsou uvedeny v příl. č. 10, tab. 1 vyhlášky SÚJB 307/2002 Sb.Tyto mezní hodnoty jsou stanoveny odlišně pro dvě skupiny stavebních materiálů. Pro první skupinu, do které patří cihly a výrobky z pálené hlíny, cement, vápno, beton, sádra, pórobeton a škvárobeton, je stanovena mezní hodnota pro obytné stavby 150 Bq/kg a pro jiné než obytné stavby 500 Bq/kg. Pro ostatní stavební materiály je to 300, resp. 1000 Bq/kg stavební hmoty. V tabulce 2 vyhlášky SÚJB 307/2002 Sb jsou dále uvedeny směrné hodnoty indexu hmotnostní aktivity podle způsobu použití materiálu ve stavbě. Tento index znamená další zpřísnění požadavků na materiály použité ke stavbě zdí, stropů a podlah v obytných místnostech. Podle údajů SÚRO jsou průměrné hodnoty aktivity Ra v jednotlivých druzích stavebních hmot v ČR (průzkum 1998, 1999) cca 35 Bq/l, což je hluboko pod mezními hodnotami.


V ojedinělých případech byly zaznamenány extrémní hodnoty téměř tisíc Bq/kg u kamene a kameniva a dále zvýšené hodnoty u materiálů obsahujících popílek a škváru.

Další zdroje informací:

Podrobné informace o stavebních materiálech na stránkách SÚRO http://www.suro.cz/cz/prirodnioz/stavebnimaterialy/document_view

Kompetentní instituce:

  • Problematika radonu na stránkách Státního úřadu radiační ochrany
  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Související zákony a předpisy

  • Vyhláška SÚJB 307/2002Sb., o radiační ochraně
  • Zákon 18/1997Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů