Oblasti s vyšším radonovým rizikem

Identifikace oblastí s vyšším radonovým rizikem je podmínkou pro cílené provádění dalších měření na stavebních pozemcích a ve stávajících budovách v těchto rizikových oblastech a přijímání odpovídajících protiradonových opatření.

Česká republika je s průměrnou objemovou aktivitou radonu v obytných prostorech cca 60 Bq/m3 na jednom z čelních míst na světě. Vyhledání oblastí s vyšším radonovým rizikem patří mezi priority prevence v radiační ochraně před účinky záření z přírodních zdrojů. Systematický základ průzkumu je položen v Zákoně 18/1997Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)) a v Radonovém programu ČR schváleném vládou.

Mapování radonu v rámci Radonového programu ČR

Jednou z hlavních součástí Radonového programu ČR (RP) je Státní program vyhledávání budov s vyšším výskytem Rn (vyhledávací program). Tento program koordinuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany (SÚRO) a v součinnosti s ústředními orgány státní správy, krajskými úřady a event. obecními úřady. Program probíhá cíleně od r. 1990, jen legislativní a organizační rámec se průběžně měnil. Hlavním podkladem pro vyhledávání jsou mapy radonového rizika, a to sice Odvozené mapy radonového rizika krajů ČR v měřítku 1:200 tis. a Mapy radonového rizika z geologického podloží v měřítku 1:50 tis. Tyto mapy jsou pod názvem „Mapy radonového indexu“ zpracovány Českou geologickou službou na základě vlastních dat a dat poskytnutých firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko.

Orientační přehledná radonová mapa ČR - mapa radonového indexu ČR (zdroj: ČGS)

Tvorba map je založena na předpokladu, že v půdním vzduchu hornin s vyšším obsahem radia (Ra), které je v uran-radiové rozpadové řadě předchůdcem radonu (Rn) bude pravděpodobně vyšší koncentrace Rn a tím je zvýšeno i riziko vyšší objemové aktivity Rn v budovách stojících na příslušných pozemcích.

V mapách se radonové riziko vyjadřuje třemi základními kategoriemi (nízké, střední, vysoké). Dále je zde zavedená přechodná kategorie – nízké až střední riziko. V mapových podkladech jsou jednotlivé plochy zvýrazněny barevně. Mapy jsou orientační. Na jejich základě lze dovodit, že na konkrétním pozemku, ležícím v území ohodnoceném příslušným vyšším stupněm radonového rizika, bude pravděpodobnost hodnot objemové aktivity radonu nad zásahovou směrnou hodnotu 200 Bq/m3 v existujících objektech vyšší, resp. výrazně vyšší podle stupně ohodnocení. Je běžné, že v daném území ohodnoceném příslušným stupněm radonového rizika, spadá 20–30 % měření do jiné kategorie. Proto jediným vodítkem pro stanovení skutečné objemové aktivity radonu a tím i vyhodnocení expozičních rizik a přijetí odpovídajících opatření, je provedení cíleného radonového průzkumu v daném místě. Na závěr je třeba znovu zdůraznit, že veřejně přístupné radonové mapy slouží zejména jako podklad pro obce, kraje a odborné instituce usnadňující identifikovat potenciálně riziková místa, nikoliv jako podklad pro vyhodnocení situace na konkrétním stavebním pozemku.

Reference

Zákony a předpisy

  • Zákon 18/1997Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon))