Nebezpečí kontaminace potravin a vody radonem a dalšími radionuklidy

Fyzikálně–chemické vlastnosti radonu vylučují závažnější zvýšení zdravotního rizika požitím potravin, které jsou mu exponovány. Specifický účinek rozpadových produktů radonu na lidský organismus je podmíněn zejména jejich vdechnutím jako součásti prachových částic a ozáření dýchací výstelkové tkáně. Možnost ohrožení kontaminovanými potravinami je v porovnání s tímto mechanismem zcela okrajová. Ze zákona je prováděno systematické sledování kontaminace potravin umělými radionuklidy.

Uložení potravin v prostorách s vysokou objemovou aktivitou radonu nezvyšuje významným způsobem zdravotní rizika. Sledování kontaminace potravin přirozenými radionuklidy není prováděno.

Sle­dování kontaminace potravin umělými radionuklidy je jednou ze složek Radiační monitorovací sítě (RMS). V potravních řetězcích jsou monitorovány radionuklidy, které tvoří významný podíl na jejich kontaminaci v případě radiační havárie a které se v nich vyskytují i v současné době, především jako důsledek zkoušek jaderných zbraní a Černobylské havárie v měřitelných hodnotách. Jedná se o 137Cs, 90Sr, 3H (Cesium, Stroncium, Tricium). O sledování radionuklidů v potravinách se stará několik organizací provozující měřící místa. Jsou to jednak SÚJB a jím zřízené subjekty a jednak resortní instituce MZe ČR. Podle zprávy Státní zemědělské inspekce, která je jednou ze složek RMS, nejsou ve sledovaných vzorcích potravin překračovány velmi přísné limity pro aktivitu umělých radionuklidů, a to ani u hub dovážených do distribuční sítě z Ukrajiny.

V pod­zemní vodě se vždy vyskytuje určité množství radonu, přičemž ve vodě povrchové je toto množství zanedbatelné. Vlastní pití vody kontaminované radonem není považováno za významně rizikové. Připomeňme si, že z celkové efektivní dávky radonu a thoronu, kterou za rok člověk průměrně absorbuje připadá 95% na vdechnutý radon a jen 5% na požitý.

Obsah radonu ve vodě je přímo úměrný radonovému riziku vyjádřenému v mapách radonového indexu a tedy přímo úměrný i obsahu radionuklidů v podloží. Množství radonu, které se do obytných budov dostává spolu s vodou, je asi 100× menší, než množství radonu pronikajícího přímo ze země.

Za měření koncentrace přírodních radionuklidů v dodávané vodě je zodpovědný dodavatel vody podle §97 vyhlášky SÚJB 307/2002. Tabulka č. 4, příl. č. 10 vyhlášky SÚJB 307/2002 uvádí směrné hodnoty objemových aktivit v dodávané vodě, tabulka 5 potom stanovuje mezní hodnoty, při jejichž překročení nesmí být voda dodávána. Pro pitnou vodu dodávanou pro veřejné zásobování, stejně tak jako pro balenou pitnou vodu je limitní hodnota aktivity 222Rn 300 Bq/l. Kromě toho jsou stanoveny limity pro další přírodní radionuklidy (Pb, Ra, Th, U). Limity pro kojeneckou vodu jsou přísnější (300 Bq/l), pro balenou minerální vodu volnější (600 Bq/l).

Pro srovnání: Jáchymovské minerální radioaktivní vody vykazují hodnoty okolo 10 000 Bq/l. V tabulce 6. příl. č. 10 vyhlášky SÚJB 307/2002 jsou uvedeny požadavky na rozsah rozborů obsahu přírodních radionuklidů podle druhu dodávané vody.

Stanovení obsahu radonu ve vodě pro individuální zákazníky provádějí specializované subjekty akreditované podle A.z. V legislativě není pro individuální odběr stanoven žádný limit aktivity, jsou pouze stanoveny směrné hodnoty a doporučená opatření v případě jejich překročení. Přitom náhrada vodního zdroje, nebo odstraněné radonu z vody je doporučováno až při překročení hodnoty 1000 Bq/l.

Odstranění radonu z vody je možné provzdušňováním vody – aerací – které může snížit obsah radonu až na 10%. Pro vysokou cenu tohoto zařízení se prozatím používá spíše ve větších úpravnách. Na trhu jsou i domácí odradonovací stanice pro individuální zásobování, o zkušenostech s nimi však nemáme dostatek informací.

Kromě stanovení obsahu radonu ve vodě se ještě provádí stanovení obsahu dalších přírodních radionuklidů. Podle vyhlášky 307/2002 Sb., se sleduje zvlášť celková aktivita, celková aktivita β. Pokud dojde k překročení mezních hodnot pro daný druh záření, indikuje se konkrétní izotop. Pro dodávanou vodu platí směrné hodnoty 0,2 Bq/l pro záření α a 0,5 Bq/l pro záření β. Skutečně zjištěné průměrné hodnoty z r. 1999 podle SÚRO jsou 0,046 Bq/l u aktivity a 0,087 Bq/l u aktivity β Jde tedy o 23% resp. 17% směrných hodnot. Pro individuální zásobování jsou limity volnější – 2 Bq/l, resp. 5 Bq/l. Po jejich překročení je doporučeno vodu nepoužívat jako pitnou

Odstranění ostatních radionuklidů z vody je velice náročné a při významné kontaminaci je řešením spíše změnit zdroj vody.

V případě, že pozemek, na kterém se nachází váš dům s individuálním zásobováním leží v oblasti zvýšeného radonového rizika, je vhodné provést měření koncentrace radonu ve vodě. Přitom je třeba mít na paměti, že vlastní ohrožení zdraví kontaminovanou vodou není tak závažné, jako únik radonu do vnitřních prostor domu při pouštění vody (sprchování, koupání, vaření).

Kompetentní instituce:

  • Státní úřad radiační ochrany
  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
  • Státní veterinární ústav Praha
  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Související zákony a předpisy:

  • Vyhláška 307/2002 SÚJB 307/2002Sb., o radiační ochraně
  • Zákon 18/1997Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů


Seznamy, adresáře, registry:

  • Registr subjektů s povolením podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., k provádění měření a hodnocení radonu a přírodních radionuklidů