Národní park

Výklad pojmu

Národním parkem (dále jen NP) se může stát rozsáhlé území, které je jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. Většinu plochy NP zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Ke konkrétním NP se vzahují konkrétní zákony, v nichž je stanoveno poslání NP a bližší ochranné podmínky.

Na území ČR jsou v současnosti vyhlášeny 4 národní parky:

  • Krkonošský národní park
  • Národní park Šumava
  • Národní park Podyjí
  • Národní park České Švýcarsko

Spolu s chráněnými krajinnými oblastmi patří NP do do kategorie tzv. "velkoplošných zvláště chráněných území" (VZCHÚ).

Související dokumenty

  • Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Vyhláška 64/2011 Sb.
  • Nařízení vlády ČR 163/1991 Sb.kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany
  • Nařízení vlády ČR 164/1991 Sb.kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
  • Nařízení vlády ČR 165/1991 Sb.kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany
  • Zákon 161/1999 Sb.kterým se zřizuje Národní park České Švýcarsko a stanoví podmínky jeho ochrany, který byl novelizován Zákonem 365/2015 Sb.