Národní přírodní rezervace

Výklad pojmu

Národní přírodní rezervace (NPR) je rozlohou menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.

NPR je značena velkým státním znakem České republiky a po obvodu pak dvěma červenými pruhy na sloupech a kmenech stromů.

Spolu s přírodní rezervací, národní přírodní památkou a přírodní památkou patří NPR mezi tzv. "maloplošná zvláště chráněná území" (MZCHÚ).

Související dokumenty

Zákon 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny