Lesní stráž

Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Orgán státní správy lesů vydá lesní stráži služební odznak a průkaz. Lesní stráž dohlíží na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů. Lesní stráž je při své činnosti oprávněna zjišťovat totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení zákona o lesích, ukládat a vybírat pokuty za přestupky v blokovém řízení, předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost.

Práva a povinnosti lesní stráže

1) Lesní stráž je při své činnosti povinna

a) prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak,

b) dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů,

c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď vlastníku nebo uživateli lesa, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.


2) Lesní stráž je při své činnosti oprávněna

a) zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení tohoto zákona,

b) ukládat a vybírat pokuty za přestupky v blokovém řízení

c) předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li jinak zjistit její totožnost,

d) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

Další informace o lesní stráži

Příslušníci lesní stráže mají povinnost prokázat se služebním odznakem a služebním průkazem.

Stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc lesní stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, (dále jen „poškozený“). Stát se této odpovědnosti může zprostit jen tehdy, způsobil-li si tuto škodu poškozený úmyslně.

Vzor průkazu a odznaku lesní stráže


Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků.

Stát odpovídá i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím této pomoci. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.

Stát odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou lesní stráži.

Stát odpovídá též za škodu způsobenou lesní stráži v souvislosti s plněním jejích úkolů.

Stát odpovídá i za škodu způsobenou lesní stráží v souvislosti s plněním jejích úkolů; to neplatí, pokud se jedná o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.

Náhradu škody poskytuje v zastoupení státu ten orgán státní správy lesů, který ustanovil lesní stráž, k jejímuž výkonu se náhrada vztahuje.

Zdroje a reference

  • Tiskopis evidenčního listu lesní stráže Soubor:Lesni straz-evidencni list.docx
  • Zákon 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
  • Vyhláška MZe 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže

Autor textu a datum aktualizace

--David Kunssberger (diskuse) 12. 09. 2015, 22:57 (CET)