Informace o radiační situaci

Radiace neboli záření je obecně šíření energie prostorem. Charakter radiace je dán jeho vlnovou délkou, intenzita amplitudou. Z hlediska informací o radiační situaci a z pohledu ochrany obyvatelstva před účinky radiace je důležité především ionizující záření, jehož kvanta mají mají dostatečnou energii k ionizaci atomů nebo molekul.

Zdroje ionizujícího záření jsou jednak:

 • přírodní – kosmické záření, sluneční záření, přírodní radionuklidy (zejména radon 222Rn), jednak
 • umělé – např. jaderné reaktory, cyklotrony, rentgeny a terapeutická zařízení (ozařovače).

Z hlediska expozice obyvatel ČR radiaci má největší význam přirozená radiace – radon a jeho produkty v ovzduší bytů, školských zařízení a pracovišť, které způsobují 70% veškeré dávky ozáření. Česká republika se tak řadí mezi země s největší průměrnou koncentrací radonu na světě. Krátkodobé intenzivní i dlouhodobé slabé ozáření má negativní dopad na lidské zdraví, proto je předmětem monitoringu a regulace. Příkladem této regulace jsou protiradonová opatření při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících budov, opatření ke snížení ozáření osob při využívání podzemních zdrojů vody s vyšším obsahem přírodních radionuklidů, regulace uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí při některých průmyslových činnostech atp.


Aktuální informace o radiační situaci je možné získat prostřednictvím Radiční monitorovací sítě (RMS) kterou provozuje Státní ústav radiační ochrany. Lze získat informace o radionuklidech v potravinách, o výsledcích měření ozáření území ČR prostřednictvím měřící sítě 184 TL-dozimetrů (včetně dvou lokálních sítí u jaderných elektráren) a o radionuklidech v ovzduší (11 měřících míst). Součástí RMS je i síť včasného varování. Ochranou před účinky záření z radonu se zabývá radonový program. Je zaměřen na preventivní opatření, která mají za cíl omezit výskyt radonu v nových stavbách, i na intervence (zásahy) kesnížení ozáření z radonu ve stávajících objektech. Součástí programu je vyhledávání budov s vyšším obsahem radonu, zajištění informování veřejnosti a vývojová a výzkumná činnost.. Další významnou aktivitou je Státní program vyhledávání budov s vyšším výskytem Rn, jehož cílem je vyhledat co největší počet budov se zvýšeným obsahem radonu tak, aby majitelé budov mohli (s případnou finanční podporou státu) snížit ozáření osob. Koordinuje ho SÚJB a účastní se ho SÚRO ve spolupráci s kraji.


Zvláštní pozornost z hlediska jaderné bezpečnosti je věnována jaderným zařízením a jejich okolí. V ČR jsou dvě jaderné elektrárny (Temelín a Dukovany) jejichž provozovatelem je společnost ČEZ, a.s.) dále Mezisklad vyhořelého jaderného paliva (v areálu JE Dukovany), Sklad vyhořelého jaderného paliva (v areálu JE Dukovany), Sklad čerstvého jaderného paliva (JE Temelín) a dva výzkumné reaktory LVR-15 a LR-0 v Ústavu jaderného výzkumu, a. s. v Řeži u Prahy a školní reaktor VR-1 na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a konečně úložiště radioaktivních odpadů (ÚRAO), za jejichž provoz odpovídá státem zřízená Správa úložišť radioaktivních odpadů. K ukládání krátkodobých a nízkoaktivních radioaktivních odpadů z jaderné elektrárny je využíváno ÚRAO Dukovany. V dole Richard u Litoměřic jsou ukládány radioaktivní odpady institucionálního původu s umělými radionuklidy.

Další zdroje informací:

 • Vyhlášky SÚJB
 • Radiační monitorovací síť SÚRO
 • Stránky radonového programu SÚRO
 • Česká společnost pro ochranu před zářením www stránky
 • Postup pro realizaci protiradonových opatření při stavbě nových budov
 • Publikace SÚRO
 • Publikace SÚJB

Kompetentní instituce:

 • Státní úřad radiační ochrany
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy, a.s.

Související zákony a předpisy:

 • Zákon 281/2002Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
 • Zákon 19/1997Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění stavebního zákona a živnostenského zákona
 • Zákon 18/1997Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů