Hydrogeologická rajonizace

Výklad pojmu

Hydrogeologická rajonizace ČR.png

Hydrogeologické rajony jsou území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody. Zároveň jsou to územní jednotky sloužící pro zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod a vedení souvisejících evidencí nejen orgány státní správy.

Zdroje a reference

  • hydrogeologickou rajonizaci ČR je možné si prohlédnout na webových stránkách ČHMÚ
  • Hydroekologický informační systém provozovaný VÚV TGM
  • Zákon 254/2001Sb., o vodách a změně některých dalších zákonů (vodní zákon)