Evropsky významná lokalita

Výklad pojmu

Evropsky významné lokality slouží k ochraně evropsky významných stanovišť a evropsky významných druhů (seznam lokalit je uveden v přílohách směrnice O stanovištích (92/43/EHS) a seznam druhů je vyjmenován ve vyhlášce MŽP 166/2005 Sb.

Společně s ptačími oblastmi tvoří evropsky významná lokalita soustavu NATURA 2000.

Související dokumenty

  • Zákon 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • Vyhláška MŽP 166/2005Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
  • směrnice O stanovištích (92/43/EHS)