Eutrofizace vody

Výklad pojmu

Schema eutrofizace vody

Eutrofizace je soubor přírodních a uměle vyvolaných procesů vedoucích ke zvyšování obsahu anorganických živin stojatých a tekoucích vod. Eutrofizace je přírodní děj, jenž v důsledku lidské činnosti přesáhl přirozené meze. Přírodní eutrofizace je způsobena uvolňováním dusíku a fosforu, případně silikátů, z půdy, sedimentů a odumřelých vodních organizmů. Umělá eutrofizace je způsobena intenzivní zemědělskou výrobou, některými druhy průmyslových odpadních vod, používáním polyfosforečnanů v pracích a čistících prostředcích a zvýšenou produkcí komunálních odpadních vod a odpadů fekálního charakteru.

Zdroj definice

SMITH, V.H., TILMAN, G.D., NEKOLA, J.C.: EUTROPHICATION: IMPACTS OF EXCESS NUTRIENT INPUTS ON FRESHWATER, MARINE, AND TERRESTRIAL ECOSYSTEMS. ENVIRONMENTAL POLLUTION 100: (1-3) 179-196 1999.

Další zdroje informací

Související legislativa

  • Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon)
  • Nařízení vlády 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod