Druhy lesů dle legislativy

jsou vymezeny v zákoně 289/1995Sb., o lesích, ve znění pozdějších změn a doplnění – Lesní zákon (L.z.).

Lesy jsou do jednotlivých kategorií zařazeny podle převládající funkce orgány státní správy lesů na návrh vlastníka, nebo z vlastního podnětu.

Druhy lesů vymezují §6 – 10 L.z. V zásadě zákon dělí veškeré lesy do tří kategorií podle převažujících funkcí:

  • Lesy ochranné (§7)- Jedná se o lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (prudké svahy, sutě, náplavy), vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace, které chrání níže položené porosty a lesy v klečovém vegetačním pásmu
  • Lesy zvláštního určení (§8)- Jedná se o lesy, které nepatří do kategorie lesů ochranných a nacházejí se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů minerálních vod a na území národních parků a národních přírodních rezervací. Kromě toho do této kategorie patří všechny lesy, kde je veřejný zájem na plnění mimoprodukční funkce lesa (rekrace, výzkum a výuka, specifická ekologická funkce, zachování biologické rozmanitosti, atd.) nadřazen produkčním funkcím lesa.
  • Lesy hospodářské (§9) – Jedná se o všechny lesy, které nejsou lesy ochrannými nebo lesy zvláštního určení.
  • Specifickou kategorii tvoří Lesy pod vlivem imisí (§10). Lesy pod vlivem imisí se zařazují do 4 pásem ohrožení. Charakteristika pásem ohrožení je stanovena vyhláškou MZe ČR č. 78/1996 Sb.

Vlastník lesa podává žádost o zařazení lesa do kategorie lesa ochranného nebo zvláštního určení příslušnému krajskému úřadu, odboru vykonávajícímu státní správu lesů (nejčastěji odbor životního prostředí a zemědělství) a to na základě návrhu kategorizace zpracované zhotovitelem lesního hospodářského plánu (lesních hospodářských osnov v souladu s lesním zákonem. Zpracovatel musí mít udělenu licenci ve smyslu §26 lesního zákona. Lesní zákon taxativně vyjmenovává, jaké lesy lze zařadit do kategorie lesů ochranných, lesů zvláštního určení a definuje lesy zvláštního určení v případech, že nejsou zařazeny do kategorie lesů ochranných. Dále definuje lesy hospodářské, jako lesy, které nejsou zařazeny ani v kategorii lesů ochranných ani lesů zvláštního určení – vše viz výše. Podmínkou zařazení lesa do dané kategorie je soulad návrhu kategorizace s typologickým zařazením lesa.

Žádost o zařazení do kategorie lesa podle § 6 – 10 L.z. musí vlastník odůvodnit a doložit prokázáním vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí, údaji dle platného lesního hospodářského plánu, L.z. a souvisejících právních předpisů a způsobem jeho obhospodařování nebo jednoduchým záměrem (projektem).

Žádost o změnu zařazení do kategorie lesa může předkládat i nájemce lesa. Ten je povinen právní vztah k lesním pozemkům doložit smlouvou o nájmu.

Vykricnik.gif pro žádost o změnu kategorie lesa neexistuje předepsaný formulář


Související zákony a předpisy:

  • Zákon 289/1995Sb., lesní zákon
  • Vyhláška MZe 78/1996Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí,