Základní informace o programu

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Cílem programu je zkvalitnění bytového fondu snížením obsahu olova v pitné vodě. Tento požadavek vychází ze závazku České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají obsahu olova v pitné vodě, který je stanoven Směrnicí Rady 98/83/ES, o jakosti vody určené pro lidskou na hodnotu max. 10 µg/l. Program je vyhlašován každoročně. Označení dotačního programu je 117D0650 Olověné rozvody.

Termín uzávěrky stanovuje MMR ve vyhlášení dotačního programu pro daný rok. Program pro rok 2016 byl vyhlášen v listopadu 2015 a uzávěrka příjmu žádostí byla 15. ledna 2016.

Oprávnění žadatelé a výše podpory

Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů - fyzické osoby, právnické osoby, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek. Maximální výše podpory je 20 tis. Kč na jeden byt. Míra podpory může dosáhnout až 100 % uznatelných nákladů. Podpora je omezena pravidlem "de minimis", tedy žadatel nesmí obdržet v posledních 3 letech veřejnou podporu přesahující 200 tis. €.

Podmínky pro žadatele

Níže uvedené podmínky vycházejí z poslední známé výzvy pro rok 2016. V dalších letech mohou být podmínky upraveny

  • V domě jsou olověné rozvody pitné vody a zjištěná koncentrace olova v pitné vodě přesahuje 10 &mirco;g/l (protokol z akreditované laboratoře)
  • Na výměnu olověných rozvodů vody je zpracováno technické řešení oprávněnou osobou, technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, předběžný položkový rozpočet
  • Výměna olověných rozvodů proběhne v celém domě
  • Žadatel nemá nevypořádané závazky vůči veřejným rozpočtům, zdravotním pojišťovnám a není v konkurzu ani v likvidaci a není proti němu vedena exekuce
  • Výměna nesmí být ukončena dříve než je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Názežitosti žádosti

a) výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví domu, kde má být výměna olověných rozvodů vody prováděna;
b) u vlastníků domu – právnických osob, výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, případně jiné stanovené evidence, tato podmínka neplatí pro obce;
c) v případě, že žadatelem je společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo, usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek nebo členské schůze bytového družstva o souhlasu s provedením opravy;
d) originál protokolu dokládající výsledky Monitoringu obsahu olova, protokol nesmí být starší než deset měsíců;
e) technické řešení zpracované oprávněnou osobou zahrnující:
- rozsah a technologický postup oprav;
- předběžný položkový rozpočet, ve kterém jsou uvedeny položky splňující podmínky poskytnutí dotace podle tohoto podprogramu;
f) prohlášení žadatele o bezdlužnosti vůči veřejným rozpočtům a pojišťovnám

Co lze z dotace hradit a co ne

Dotaci lze použít pouze na:

- financování hodnocení množství obsahu olova v pitné vodě
- následující práce související s výměnou olověných domovních rozvodů vody za zdravotně nezávadné rozvody:
-- bourací práce související s demontáží stávajících vodovodních rozvodů,
-- demontáž stávajících vodovodních rozvodů,
-- vysekání drážek,
-- rozvody zaizolovaných nových vodovodních rozvodů,
-- montáž vnitřních závitů a bytových uzávěrů vody,
-- zazdívky,
-- náklady na materiál a na odvoz a skládku suti.

Dotace nesmí být použita např na:

- obklady koupelen,
- dlažby,
- zařizovací předměty,
- výtokové ventily,
- vodoměry,
- projektovou dokumentaci
Download.png Stáhněte si Informační leták k dotačnímu programu