Chráněná krajinná oblast

Výklad pojmu

Chráněná krajinná oblast (dále jen CHKO) je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.

Území CHKO je možné hospodářsky využívat, avšak s ohledem na stanovené zóny odstupňované ochrany přírody tak, aby udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a aby byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Stejně tak je možné CHKO využívat i k rekreaci, tak, aby nedocházelo k poškozování přírodních hodnot CHKO. Přírodní hodnoty jsou vymezeny pro každou CHKO příslušným nařízením vlády.

Na našem území máme v současnosti 26 CHKO - nejstarší je CHKO Český ráj vyhlášená v roce 1955 a nejmladší je CHKO Brdy vyhlášená k 1.1. 2016.

Spolu s Národními parky patří CHKO do kategorie tzv. "velkoplošných zvláště chráněných území" (VZCHÚ).

Související dokumenty