Aglomerace

Výklad pojmu

Aglomerací rozumíme urbanizované území městského charakteru s více než 100 000 trvale bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami. Aglomerace je jednou z oblastí, na které se zaměřuje uvedená právní úprava z hlediska snižování dlouhodobého hlukového zatížení. Za tímto účelem jsou pro aglomerace zpracovávány akční plány.

Legislativa, která pojem definuje