Ústřední povodňová komise

Výklad pojmu

Ústřední povodňová komise (ÚPK) je definována v zákoně o vodách 254/2001 Sb. (§ 81). Je zřizována vládou, která též schvaluje její statut. Předsedou ÚPK je ministr životního prostředí a místopředsedou ministr vnitra. ÚPK řídí, kontroluje, koordinuje a v případě potřeby ukládá v celém rozsahu řízení ochrany před povodněmi v době povodně ohrožující rozsáhlá území, pokud povodňové komise krajů vlastními silami a prostředky nestačí činit potřebná opatření. V rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi:

a) informuje o průběhu a důsledcích povodní vládu,
b) nařizuje po projednání s příslušnými povodňovými orgány krajů a příslušnými správci povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schváleného manipulačního řádu s možným dosahem přesahujícím rámec oblastí povodí podle § 25 odst. 2,
c) koordinuje a kontroluje činnost povodňových komisí krajů,
d) vede záznamy v povodňové knize.

Reference

  • Zákon 254/2001Sb., o vodách a změně některých dalších zákonů (vodní zákon)